کلیدواژه‌ها = عملکرد علوفه
تعداد مقالات: 22
1. ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 311-326

محمدعلی علیزاده؛ علی اشرف جعفری؛ سید اسماعیل سیدیان؛ محمود امیرخانی؛ محمدرضا پهلوانی؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه


2. ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپهای مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط آبی و دیم

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 314-322

فرید نورمند مؤید؛ علی اشرف جعفری؛ احمد رزبان حقیقی


5. تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-108

محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری؛ ایرج رضایی


6. ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 315-328

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


7. روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb)

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-131

فاطمه امینی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمد‌مهدی مجیدی؛ فهیمه امینی؛ حمیدرضا دستجرد


8. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 314-326

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


9. بررسی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آبی

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 231-240

صادق اسفندیاری؛ علی مراد حسن لی؛ هوشمند صفری


10. ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-118

مریم ابراهیمیان؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی؛ مهدی قیصری


12. تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 181-198

مرضیه بقایی نیا؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی


13. بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 280-293

کلثوم بیرانوند؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی؛ محمد چمنی


15. بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام شبدر سفید (Trifolium repens L.)

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1384، صفحه 163-175

مهدی ضیائی نصب؛ علی اشرق جعفری


19. تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss

دوره 12، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 183-194

ابراهیم رحمانی؛ علی اشرف جعفری؛ پویا هدایتی


20. ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 91-109

علی اشرق جعفری؛ محسن حسام زاده؛ حسن مداح عارفی؛ مهدی ضیایی نسب