بررسی عملکرد علوفه جمعیت‌هایی از‌ گونه مرتعی Elymus pertenuis در شرایط دیم و آبی بر اساس شاخص‎های تحمل به تنش خشکی در استان فارس

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد

چکیده

به‎منظور بررسی شاخص‎های تحمل به تنش خشکی و شناسایی جمعیت‎های متحمل در شرایط دیم، 16 جمعیت از گونه Elymus pertenuisدر دو محیط کشت آبی و دیم در قالب طرح بلوک‎های کاملا تصادفی با سه تکرار به‎مدت سه سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص‎های تحمل به خشکی شامل میانگین عملکرد، میانگین هندسی عملکرد، شاخص تحمل به تنش، شاخص حساسیت به تنش و شاخص تحمل محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از وجود تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه بین جمعیت‎های مورد بررسی در هر گروه آزمایشی بودند تحلیل همبستگی بین عملکرد علوفه با شاخص‎های مذکور نشان داد که شاخص‎های میانگین عملکرد، میانگین هندسی عملکرد و شاخص تحمل به تنش به‎علت داشتن بیشترین ضریب همبستگی با عملکرد، مناسبترین شاخص‎ها برای تعیین جمعیت‎های متحمل به شرایط دیم می‎باشند. در مجموع جمعیت‎های اقلید، اسدآباد و برده به‎ترتیب با میانگین عملکرد 6323، 5560 و 5666 کیلوگرم به‎عنوان جمعیت‎های مناسب جهت کشت در دو محیط دیم و آبی معرفی شدند. برای گروه‎بندی جمعیت‎ها بر اساس سه شاخص تحمل به تنش، میانگین عملکرد و میانگین هندسی عملکرد از تجزیه خوشه استفاده شد.

کلیدواژه‌ها