فرایند پذیرش مقالات

 

برای هرکدام از مقالات پس از دریافت، پرونده الکترونیکی تشکیل شده و وصول آن با ذکر کد اختصاص یافته به نویسنده مسئول مقاله اعلام میشود. در ادامه به منظور تسریع در امر تعیین داوری و استفاده از قابلیتهای موجود سامانه دریافت مقالات، عنوان و مشخصات مقاله به اعضائ هیات تحریریه اعلام شده و درخواست پیشنهاد داور می گردد. مقاله به دو تا 4 نفر از داوران پیشنهادی اعضاء ارسال می شود. دریافت دو رای مثبت از طرف داوران به منزله تائید مقاله خواهد بود و در صورت نیاز به پاره ای اصلاحات، مقاله به نویسنده مسئول برگشت داده می شود. در ادامه بررسیها، اصلاحات مورد نظر داوران توسط یکی از داوران محترم تائید میگردد. مقاله ای که توسط داور تطبیق دهنده پذیرش شد توسط سردبیر بررسی و نتیجه در جلسه حضوری اعضای هیات تحریریه مطرح میشود. نتایج بررسی ها توسط سامانه به نویسنده مسئول اعلام شده و مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد.