اهداف و چشم انداز

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی در کشور، در مقایسه با سایر گرایش‌های تحقیقاتی تا پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته و معدود تحقیقاتی هم که در این زمینه صورت می‌گرفت، یا در صورت چاپ، به صورت پراکنده و نیمه متمرکز بود. ازین‌رو با هدف تمرکز بخشیدن به انتشار یافته‌های این گرایش تحقیقاتی و نیز ترغیب محققین در جهت پرداختن به امر تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی، این مجله منتشر گردید. که با توزیع آن در مراکز تحقیقاتی و بین محققین مربوطه و نیز با نمایه سازی آن در پایگاه‌های استنادی نظیر CABI سعی در توسعه و نشر یافته‌های تحقیقاتی و نیز ترویج روش‌های نوین علمی در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی می‌نماید.