اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

jalilirifr-ac.ir
021 44787281-5

h-index: 15  

سردبیر

علی اشرف جعفری

اصلاح نباتات استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

aajafaririfr-ac.ir
021 44787281-5

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

محمد علی ابراهیمی

بیوتکنولوژی گیاهی استاد، دانشگاه پیام‌نور

ebrahimi_mpnyahoo.com
021 42245511

h-index: 8  

مصطفی اسدی‌

سیستماتیک گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

assadirifr-ac.ir
021 44787281-5

h-index: 11  

محمدرضا بی‌همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

mrghanadut.ac.ir

h-index: 19  

مختار جلالی جواران

بیوتکنولوژی کشاورزی استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

m-jalalimodares-ac.ir

h-index: 14  

علی‌اشرف جعفری

اصلاح نباتات، بیومتری استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

aajafaririfr-ac.ir
021 44787281-5

h-index: 11  

رضا درویش زاده

بیوتکنولوژی گیاهی استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

r.darvishzadehurmia.ac.ir

h-index: 16  

سیدرضا طبایی عقدایی

اصلاح نباتات استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

tabaeirifr-ac.ir
021 44787281-5

h-index: 5  

محمدحسن عصاره

بیوتکنولوژی گیاهی استاد-مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

asarehrifr-ac.ir

h-index: 12  

سیدمحمود غفاری

سیتوژنتیک استاد، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران

ghaffariibb.ut.ac.ir

h-index: 16  

عباس قمری زارع

اصلاح نباتات دانشیار- مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ghamari-zarerifr-ac.ir
021 44787281-5

h-index: 3  

قاسم کریم‌زاده

اصلاح نباتات استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

karimzadeh_gmodares.ac.ir

h-index: 16  

علی اشرف مهرابی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

a.mehrabirifr-ac.ir
021 44787281-5

h-index: 12  

محمدرضا نقوی

اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

mnaghaviut.ac.ir

h-index: 26  

مدیر داخلی

آناهیتا شریعت

اصلاح نباتات دکتری- مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

shariatrifr-ac.ir
02144787281 -5


اصلاح نباتات،

ویراستار انگلیسی

سمانه سماوات

بیماری شناسی گیاهی استادیار - مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

samaneh.samavatgmail.com
02144787282

ویراستار ادبی نشریه

اصغر احمدی

کارشناس-مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ahmadirifr-ac.ir

صفحه آرا

حمیده کرمانی

کارشناس-مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

kermanirifr-ac.ir
021 44580282