دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 151-313 
3. بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina)

صفحه 175-181

ربابه پناهزاده پریخان؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ محمد علی ابرهیمی


8. خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی

صفحه 226-236

هادی شوریده؛ سید علی پیغمبری؛ منصور امیدی؛ محمدرضا نقوی؛ اسعد معروفی؛ احمد بالندری