تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 نویسنده مسئول مکاتبات، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مازندران

3 استادیار، دانشگاه خوارزمی، تهران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مازندران

چکیده

    آنزیم پراکسیداز به‎عنوان شاخص تغییرات فیزیولوژیک در گیاهان همواره مورد توجه محققان بوده است. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات کمی و کیفی آیزوزایم­های پراکسیداز در پایه­های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در منطقه جنگلی هزارجریب استان مازندران انجام شد. در اواسط فصل پاییز تعداد 30 پایه درخت افراپلت در سه دامنه ارتفاعی (کمتر از 700، بین 800 تا 1000 و بیشتر از 1500 متر از سطح دریا) انتخاب شده و از پوست تنه آن­ها نمونه­برداری شد. پس از تهیه نمونه­های مورد نظر و عصاره­گیری از آن­ها، مطالعات کمی آنزیمی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و مطالعات کیفی با استفاده از روش الکتروفورز ژل پلی‎اکریل‎آمید انجام شد. بر اساس فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز در پوست تنه­ پایه­های افراپلت در رویشگاه­های بالابند، میان­بند و پایین­بند اختلاف معنی­دار در سطح احتمال 95% دیده شد. بر این اساس، سه رویشگاه مورد بررسی از لحاظ فعالیت کمی آنزیم تا حد زیادی قابل تفکیک از یکدیگر بودند. بررسی فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز نیز نشان داد که این آنزیم برای مطالعه تنوع ژنتیکی در درون و بین رویشگاه­های افراپلت کارآیی لازم را دارد. بعلاوه نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که فراوانی ظهور باندهای کاتدی در رویشگاه­های بالابند و میان­بند نسبتاً بیشتر بود که علت این امر را می‎توان به احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره در ارتفاعات بالاتر از 800 متر نسبت داد.

کلیدواژه‌ها