تکثیر افراکیکم (Acer monospessulanum) از طریق کشت بافت

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 نویسنده مسئول مکاتبات، دانشیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد

چکیده

جنس افرا (Acer)، درختان خزان‎کننده متعلق به خانواده افرا (Acereacea) می‌باشد. افراAcer monospessulanum از جمله گیاهانی است که در خطر انقراض قرار دارد و ریشه‌دار کردن قلمه و جوانه‌زنی بذر آن به سختی انجام می‌شود. از این‌رو هدف از انجام این تحقیق تعیین محیط کشت بهینه جهت باززایی گیاه افرا از طریق کشت بافت بود. محیط‎ کشت استفاده شده محیط‌ MS بود که از هورمون‌های اکسین و سیتوکینین با ترکیبات و غلظت‌های مختلف برای باززایی استفاده شد. بهترین تیمار برای سترون‌سازی جوانه‌ها محلول 5/0 درصد قارچ‌کش به‎مدت 10 دقیقه، 1/0 درصد کلرید جیوه به‎مدت 3 دقیقه، اتانول 70 درصد به‎مدت 3 دقیقه و هیپوکلریت سدیم به‎مدت 20 دقیقه شناخته شد. از محیط کشت پایه MS همراه با تیمارهای هورمونی مختلف استفاده شد. آزمایش بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین محیط جهت باززایی حاوی 0002/0 میلی‌گرم در لیتر TDZ و 5 میلی‌گرم در لیتر BAP و 1/0 میلی‌گرم در لیتر IBA بود. بهترین محیط جهت پرآوری از جنین بذری محیط MS با دو برابر آهن همراه با 005/0 میلی‌گرم در لیتر TDZ به‎همراه 5/0 میلی‌گرم در لیتر Kin بود. ریشه‌زایی در محیطMS ½، با دو برابر آهن و بدون هورمون مشاهده شد. گیاهچه با رشد مناسب و ریشه‌دار به جیفی‌پات منتقل و پس از سازگاری به گلدان و در نهایت به‎خاک منتقل شد.

کلیدواژه‌ها