بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

2 استاد و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

3 استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

4 کارشناس باغ گیاه‌شناسی گرمسیری و نیمه گرمسیری دزفول

چکیده

گونه Eucalyptus occidentalis درختی سریع‌الرشد که به‌خاطر نوش و گرده‌اش برای تولید عسل، اسانس در صنعت داروسازی، تانن در صنعت چرم‌‌سازی و فیبرهای چوبی در صنعت کاغذ‌سازی کشت می‌شود. در این تحقیق، ریزازدیادی گونه E. occidentalis به‎طریق کشت جوانه در محیط کشت MS و GD در آزمایش‌‌ فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. بهترین روش سترون‌سازی بذر، شستشو زیر آب جاری به‎مدت 2 ساعت و سپس 18 دقیقه در محلول 1% هیپوکلریت سدیم بود. تکثیر مطلوب و رشد طولی شاخه این گونه در محیط کشت MS حاوی هورمون‌های سیتوکینین BAP، GA3 و اکسین IBA به‎ترتیب در غلظت‌های 5/0، 15/0 و 01/0 میلی‌گرم در لیتر، به‎همراه P.V.P در غلظت 200 میلی‌گرم در لیتر به‌د‌ست آمد. بهترین ریشه‌زایی در محیط MS محتوی نصف غلظت نیترات و IBA حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر به‌دست آمد. گیاهچه‌های ریشه‌دار شده در شرایط گلخانه‌ای سازگار شدند. این بررسی نشان داد که با استفاده از تیمارهای مناسب در سیستم کشت بافت، می‌توان این گونه ارزشمند را در زمان کوتاهی تکثیر کرد.

کلیدواژه‌ها