ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و دانشگاه پیام نور کرمانشاه

2 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، تهران

3 مربی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرمانشاه

4 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده

چکیده
به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی، 36 جمعیت از گونه Dactylis glomerata در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در شرایط آبی با سه تکرار در سال­ 1388 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک هر جمعیت اندازه‌گیری شد. براساس تجزیه واریانس تنوع معنی­داری در بین جمعیت­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه و تعداد ساقه در متر مربع در سطح 1% و برای روز تا گرده‌افشانی، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم و طول میانگره در سطح 5% مشاهده شد. بیشترین میزان ضریب تغییرات ژنتیکی و وراثت­پذیری عمومی برای عملکرد علوفه خشک و تعداد ساقه در بوته و کمترین مقدار برای عرض برگ پرچم بدست آمد. همبستگی فنوتیپی معنی­داری (01/0>P) برای عملکرد علوفه خشک با روز تا گرده­افشانی، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول میانگره و تعداد ساقه در متر مربع مشاهده شد. مقایسه میانگین گروه­های حاصل از تجزیه خوشه‌ای نشان داد که جمعیت­های 1، 12، 3، 5، 15 و 8 عملکرد علوفه و رشد رویشی مطلوبی داشتند. تجزیه به عامل­ها، نشان داد که عامل اول و دوم به‌ترتیب 87/34 و 21/19 درصد از کل واریانس موجود در ساختار داده­ها را توجیه نمودند. نتایج مقایسه میانگین و تجزیه خوشه‌ای صفات توسط گروه­بندی جمعیت­ها براساس عامل اول و دوم تأیید شد. براساس دو عامل اول جمعیت­های 1، 12، 15، 22 و 3 بیشترین رشد رویشی و زایشی را داشتند. در مجموع جمعیت­های 1، 12، 3 و 15 برای صفات زایشی و رویشی برتر بودند و به‌منظور تولید ارقام ساختگی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه قابل معرفی می­باشند.

کلیدواژه‌ها