دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 163-353 
2. بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina)

صفحه 174-182

فرشته اسدی‌کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ فاطمه سردابی


3. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

صفحه 183-197

حسن دشتی خویدکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمدرضا نقوی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی


11. بررسی مؤلفه‌های تحمل به کم‌آبی در 12 اکسشن Agropyron cristatum L.

صفحه 300-314

فرحزا کاظمی سعید؛ اکبر عبدی قاضی جهانی؛ محمد بابایی


12. ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

صفحه 315-328

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


13. بررسی تنوع مورفولوژیک 24 اکوتیپ آویشن (Thymus spp)

صفحه 329-342

سهیل پرویز پرشکوه؛ عبداله محمدی؛ سید احمد موسوی