ارزیابی ظرفیت عملکرد علوفه و صفات مورفوفنولوژیکی در ذخایر ژنتیکی برخی از گرامینه‌های علوفه‌ای

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
وجود تنوع در منابع کشت و زرع ازجمله علوفه یکی از راهکارها در نیل به کشاورزی پایدار است. درمجموع تعداد 64 توده از گرامینه‌های علوفه‌ای: Bromus، Dactylis، Festca، Phalaris و Poa در مزرعه تحقیقاتی در کرج کشت و صفات زراعی– مورفولوژیکی هر توده طبق دستورالعمل‌های استاندارد یادداشت‌برداری گردید. تنوع خوبی برای بیشتر صفات در هر محصول و در کل کلکسیون دیده شد. آزمون F برای بیشتر صفات زراعی در تجزیه واریانس یک‌طرفه معنی‌‌دار بود. گروه‌بندی دانکن برای مقایسه جنس‌های فوق‌الذکر برای صفات مهم زراعی انجام شد. در صفت عملکرد مشاهده‌ای در تابستان، Phalaris به تنهایی در بالاترین گروه وBromus ، Festuca و Dactylis در مرتبه‌های بعدی و Poa و Agrostis در پایین‌ترین گروه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد وجود ظرفیت بالای تولید علوفه در این گیاهان، می‌تواند آنها را با توجه به نیازهای مناطق مختلف اکولوژیکی کشور برای استفاده در سیستم‌های زراعی مطرح نماید.

کلیدواژه‌ها