بررسی مؤلفه‌های تحمل به کم‌آبی در 12 اکسشن Agropyron cristatum L.

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی مؤلفه‌های تحمل به کم آبی در 12 اکسشن از گونه Agropyron cristatum مورد مطالعه قرار گرفتند. تیمارها شامل 3 رژیم آبیاری بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید بودند. در مرحله برداشت وی‍ژگی‏های زنده‌مانی، درصد پنجه بارور، طول برگ پرچم، طول پدانکل، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبلچه، عملکرد سنبله و عملکرد کاه اندازه‌گیری و ثبت گردید. نتایج نشان داد که میزان رطوبت بر درصد زنده‌مانی، طول برگ پرچم، طول سنبله و تعداد سنبلچه اکسشن‌ها تأثیر معنی‌داری نداشت در حالی که بر درصد پنجه بارور، طول پدانکل، ارتفاع بوته و عملکرد کاه اثر معنی‌داری داشت. در مقایسه میانگین‏ها، اکسشن پرور (سمنان) با 85% بیشترین و اکسشن‌های ارسباران و سمیرم با 45% کمترین درصد زنده‌مانی را داشتند. از نظر درصد پنجه بارور اکسشن میانه با 50% کمترین درصد پنجه بارور را نشان داد. از نظر عملکرد سنبله، اکسشن سمیرم با 6/3 گرم در بوته و از نظر عملکرد کاه، اکسشن پرور (سمنان) با 1/6 گرم در بوته بیشترین عملکرد را داشتند.

کلیدواژه‌ها