بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مطالعه از نشانگرهای مولکولی RAPD برای تعیین تنوع ژنتیکی 39 ژنوتیپ متعلق به 25 جمعیت بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران استفاده شد. از تعداد 18 آغازگر مورد استفاده، تعداد 322 باند قابل تشخیص مشاهده شدند که 6/86% از آنها (تعداد 279 باند) در بین ژنوتیپ‌های مختلف چندشکلی نشان دادند. تعداد متوسط باندهای بدست‌آمده به ازای هر آغازگر 9/17 بود. مجموع قدرت تفکیک کل آغازگرها 147 بود که هر کدام به‌طور میانگین قدرت تفکیک 17/8 را نشان دادند. در بین آغازگرهای مورد استفاده بیشترین مقدار قدرت تفکیک مربوط به آغازگر BA03 به میزان 67/16 بود. برای تعیین میزان تشابه بین ژنوتیپ‌ها، از ضریب تشابه جاکارد استفاده گردید. بیشترین میزان تشابه ژنتیکی (95/0) بین ژنوتیپ‌های محمدشهر-2 و محمدشهر-5 و کمترین تشابه ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های مشکین‌شهر-2 و پیرانشهر-1 و نیز مشکین‌شهر-6 و پیرانشهر-1 به میزان 24/0 مشاهده گردید. تجزیه خوشه‌ای با استفاده از الگوریتم UPGMA انجام و دندروگرام آن ترسیم گردید. در دندروگرام حاصل ژنوتیپ‌های مورد بررسی در 15 گروه اصلی طبقه‌بندی شدند. دندروگرام بدست‌آمده تا حدود زیادی با تنوع جغرافیایی همخوانی داشت. در نهایت ژنوتیپ‌های پیرانشهر-1 و تنگه‌گل-2 بیشترین تفاوت را با سایر ژنوتیپ‌ها نشان دادند، به‌طوری‌که در گروه‌های کاملاً مجزایی قرار گرفتند و بیشترین شباهت (تشابه بالای 90/0) میان ژنوتیپ‌های جمعیت محمدشهر مشاهده شد. در مجموع نتایج این مطالعه وجود تنوع ژنتیکی در حد نسبتاً بالایی را در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی نشان داد. همچنین نتایج این پژوهش، بیانگر کارآمدی نشانگرهای RAPD در ارزیابی تنوع ژنتیکی و مدیریت ژرم‌پلاسم ژنوتیپ‌های گونه مورد مطالعه می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها