بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیکی و شاخص‌‌های مقاومت به خشکی با استفاده از میانگین عملکرد علوفه 18 اکسشن Agropyron elongatum در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و دو محیط آبی (بدون تنش) و دیم (تنش) در ایستگاه تحقیقات اسلام آباد غرب (وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه) در سال زراعی
84-1383 اجرا گردید. بر‌اساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‌داری (05/0 p<) بین ارتفاع و تعداد پنجه در گیاه مشاهده شد. میانگین ارتفاع بوته 09/123 سانتی‌متر، که اکسشن‌‌های 17 با 132 سانتی‌متر بیشترین و 14 با 8/112 سانتی‌متر کمترین ارتفاع را داشتند. میانگین تعداد پنجه در بوته 51/80 بود که اکسشن 1 بیشترین (6/105) و اکسشن 13 کمترین (61/54) تعداد پنجه را داشتند. عملکرد علوفه با ارتفاع بوته (657/0+) و تعداد پنجه (797/0+) همبستگی مثبت و معنی‌‌دار داشت. فاصله آخرین میانگره با عملکرد علوفه (236/0-)، ماده خشک (415/0-)، طول برگ پرچم (313/0-) و تعداد پنجه (121/0-) همبستگی منفی نشان داد. شاخص‌‌های میانگین ‌‌هارمونیک، بهره‌‌وری متوسط و میانگین هندسی بهره‌‌وری در هر دو محیط آبی و دیم همبستگی معنی‌‌دار (01/0 p<) نشان داد. بر‌اساس مدل فرناندز اکسشن‌‌های 10، 14 و 15 به‌عنوان اکسشن‌‌های برتر در گروه A قرار گرفتند. ضریب تغییرات محاسبه شده بین 91/5 تا 61/29 درصد برآورد گردید. اکسشن‌‌های 1، 3، 8 و 9 به‌عنوان برترین اکسشن‌‌ها و اکسشن‌‌های 13 و 14 به‌عنوان ضعیف‌‌ترین اکسشن‌‌ها از لحاظ صفات مورد مطالعه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها