دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 1-318 
2. تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera)

صفحه 154-164

فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی


3. اثر انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های راش (Fagus orientalis Lipsky)

صفحه 165-180

پروین صالحی شانجانی؛ جوزف جوانی وندرامین؛ محسن کلاگری


6. بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD

صفحه 214-226

علی اصغری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ الهام پناهی؛ علی اکبر ایمانی


9. ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند

صفحه 249-266

مرضیه شاه نظری؛ براتعلی سیاسر؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ رضا محمدی