بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر در سه گونه سالسولا Salsola abarghuensis) (Salsola arbuscula, Salsola yazdiana,

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر تنش شوری بر جوانه­زنی و بنیه بذر در سه گونه شورپسند سالسولا به نام­های S. abarghuensis, Salsola arbusculaو  S. yazdianaمطالعه شد.این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 5 تکرار و با سطوح شوری0، 200، 300، 500 و 800 میلی‌‌مولار بر لیتر نمک  NaClو مخلوط دو نمک شامل NaCl و Na2SO4 (به نسبت 70 و 30 درصد) انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت هر دو نمک  (NaCl, NaCl+Na2SO4)درصد و سرعت جوانه­زنی بذرها را در هر سه گونه کاهش داد. در هر سه گونه بیشترین جوانه­زنی در محلول شاهد و mM 200 و کمترین جوانه­زنی در غلظت mM800 با محلول NaCl+Na2SO4مشاهده شد. نتایج اثرات شوری بر رشد ریشه­چه و ساقه­چه مشابه جوانه­زنی بذرها بود. بیشترین درصد جوانه­زنی در محلول شاهد و 200 میلی‌‌مولار در هر دو تیمار نمک در گونه S. abarghuensis (94 و 89 درصد) و کمترین آن در گونة S. yazdiana(4/52 و 5/48 درصد) مشاهده شد. در مقابل بیشترین جوانه­زنی (بیشتر از 30 درصد) در محلول 800 میلی‌‌مولار محلول دو نمک در گونه S. arbuscula مشاهده شد. آنالیز بافت­های هوایی گیاهان بالغ سه گونه مورد مطالعه نشان داد که میزان تجمع املاح سدیم و پتاسیم در S. abarghuensis خیلی زیادتر از دو گونه دیگر بود. ارتباط تجمع املاح در بافت­های گیاهی و خاک هر سه رویشگاه و نحوه مقاومت این گیاهان به شوری مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها