بررسی کاریوتیپی تعدادی از جمعیت‌‌های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق بر روی 15 جمعیت ارزن معمولی (L. Panicum miliaceum) و ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) انجام شد. کاریوتیپ هر جمعیت در مرحله متافاز میتوز مطالعه و بررسی گردید. پارامتر طول کل کروموزوم (TL)، طول بازوی بلند (L)، طول بازوی کوتاه (S)، نسبت بازوها (AR)، شاخص سانترومری (CI)، اختلاف درصد طول نسبی بزرگترین و کوچکترین کروموزوم، شاخص‌‌های نامتقارن بودن درون و بین کروموزومی (A1، A2) و درصد شکل کلی کاریوتیپ محاسبه گردید. تجزیه واریانس پارامترهای کروموزومی نشان داد که بین جمعیت‌‌ها اختلاف معنی‌‌داری در سطح احتمال 1% وجود داشت که مؤید وجود تنوع کروموزومی و ژنتیکی در جمعیت‌‌های مورد بررسی است. دامنه تغییرات طول کل کروموزوم در بین جمعیت‌‌های مورد بررسی از 3/87 میکرومتر در جمعیت نجف آباد تا 3/238 میکرومتر در جمعیت بادرود متغیر بود. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت‌‌های مورد مطالعه 9 = x بود. از لحاظ سطح پلوئیدی، جمعیت‌های ارزن معمولی همگی تتراپلوئید و ارزن دم‌روباهی دیپلوئید تشخیص داده شدند. براساس جدول دو طرفه استبینز اغلب جمعیت‌‌ها در کلاس A1 و B2 قرار گرفتند که این امر بیانگر کاریوتیپ‌‌های نسبتاً متقارن می‌‌باشد. 

کلیدواژه‌ها