اثر تیمارهای پرایمینگ بر مقاومت به شوری بذور Schreb Festuca arundinaceaو L. Festuca ovina در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه پرایمینگ بذر به طور گسترده و توسعه‌یافته, جهت اصلاح جوانه‌زنی و سبز شدن گیاهچه­ها تحت تنش­های محیطی در گستره زیادی از گیاهان استفاده می­شود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا" تصادفی به منظور بررسی تأثیر دو روش NaCl پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه­زنی و رشد اولیه بذور گونه­های
Festuca arundinacea وFestuca ovina در شرایط تنش شوری انجام شد. فاکتور اول شامل گونه­ها, فاکتور دوم پیش‌تیمارهای پرایمینگ (NaCl پرایمینگ با سه غلظت 15, 30 و 45 dS/m کلرید سدیم با زمان 24 ساعت, هیدروپرایمینگ با زمان 24 ساعت و بدون پرایمینگ یا شاهد) و فاکتور سوم سطوح مختلف تنش شوری (0, 5, 10, 15 و 20 dS/m) که بعد از پرایمینگ اعمال شدند. در همه­ی تیمارهای پرایمینگ درصد جوانه­زنی, در سطوح بالای تنش شوری (10-20 dS/m) و سایر صفات مورد بررسی در سطوح مختلف شوری در گونه arundinacea .F اختلاف معنی­داری با گونه F. ovinaداشتند. در هر دو گونه پرایمینگ باعث کاهش میانگین زمان جوانه­زنی و افزایش درصد جوانه­زنی, طول ریشه­چه, طول ساقه­چه, و شاخص بنیه در مقایسه با بذرهای شاهد یا بدون پرایمینگ شد. در کل با در نظر گرفتن صفات مختلف مورد بررسی در گونه F. arundinacea بذرها تحت دو تیمار NaCl پرایمینگ با غلظت 15 و 45 dS/m و در گونه F. ovina, تحت تیمار NaCl پرایمینگ با غلظت 45 dS/m عملکرد بالاتری نسبت به بذور دیگر تیمارها داشتند. به‌طور کلی پرایمینگ بذر به‌خصوص  NaClپرایمینگ به‌عنوان یک تیمار فیزیولوژیکی باعث افزایش عملکرد بذرهای این دو گونه در مرحله جوانه­زنی و رشد اولیه تحت تنش شوری شد.

کلیدواژه‌ها