ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 *- نویسنده مسئول، دانشیار، گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران پست الکترونیک: Alizadeh202003@gmail.com

2 استاد، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 کارشناسان ارشد، گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

DOR: 98.1000/1735-0891.1397.2.311.52.26.1575.41

به‎منظور شناسایی جمعیت‌های متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس زراعی (Onobrychis viciaefolia)، ده جمعیت با منشأ متفاوت در ایستگاه تحقیقاتی البرز، در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار به‎مدت دو سال (1393 و 94) کشت و ارزیابی شدند. جمعیت‌های متحمل به‎صورت طبیعی از لحاظ آلودگی به بیماری سفیدک سطحی و سایر پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جمعیت‌های 15353 و 3001 و اشنویه و پلی‌کراس با داشتن شاخص شدت بیماری صفر تا 25 درصد به‎عنوان متحمل و بقیه جمعیت‎ها با داشتن شاخص شدت بیماری 25 تا 50 درصد و بین 50 تا 100 درصد به‎عنوان جمعیت‌های نیمه‌حساس و حساس به سفیدک ارزیابی شدند. جمعیت‌های متحمل از لحاظ ماده خشک قابل هضم و کربوهیدرات‌های محلول در آب دارای میانگین بیشتری نسبت به جمعیت حساس بودند ولی درصد پروتئین خام آنها در حد متوسط بود. جمعیت‌های متحمل به سفیدک (3001، 15353، اشنویه و پلی کراس) بیشترین عملکرد علوفه و عملکرد بذر نسبت به جمعیت‌های حساس را داشتند. در تجزیه به ‎مؤلفه‎های اصلی 11 صفت مورد بررسی در 4 مؤلفه با مجموع واریانس توجیه شده 83 درصد قرار گرفتند. نتایج نشان داد مؤلفه‎های 1 تا 3 شامل مؤلفه عملکرد، مؤلفه کیفیت علوفه و مؤلفه شاخص شدت بیماری محسوب شدند. در تجزیه خوشه‎ای جمعیت‎های 3001، 9263،15353، 4083، اشنویه و پلی‌کراس در خوشه‎ 2  قرار گرفتند که این جمعیت‏ها دارای شاخص شدت بیماری عمدتا متحمل تا نیمه‌متحمل و از لحاظ عملکرد علوفه پرمحصول بودند.

کلیدواژه‌ها


- Alizadeh, M.A., Jafari, A.A., Hesamzadeh Hejazi, M.,  Sadeghi, S.E., Arefipour, M.R. and  Amirkani, M., 2012. The assessment for powdery mildew resistance in populations of Onobrychis sativa, Publication of Research Institute of Forest and Rangeland. Final report, (In Persian-Abstract in English, PP: 1-158.
-Alizadeh, M.A. and Jafari, A.A., 2014. Evaluation of sainfion (Onobrychis viciaefolia) with response of powdery mildew (Leveillula taurica) in field condition.  Genet and Plant Breed. Forest and Rangeland, 28(1): 48-58.  ijrfpbgr.rifr-ac.org.
-Alizadeh, M.A., Sepahvand, K. and Jafari, A.A.,  2013. Study the yield, quality, and ِ infection index to powdery mildew disease in local populations of sainfoin in condition of Lorestan province, The Journal of Applied Crop Breeding, 1,(2): 73-86. http://jacb.ut.ac.ir.
َ  -Arzani, H., 1998. Final report, determining the quality of rangeland basic, University of Natural Resources, Tehran University, 186P.
-Bamdadian, F., 1991: Importance of Forage Plant Disease in Iran. Research Institute of Plant Pest and Disease, Evin, Tehran (In Persian.(
-Behdad, E., 1996: Encyclopedia of Plant Pathology of Iran, 2nd. 1509-1510, 1037-1040.
-Buxton, D.R. and Casler, M. D., 1993. Environmental and genetic effects on cell wall composition and digestibility. In: Forage cell wall structure and digestibility (eds. Jung, et al.,) ASA.CSSA and SSSA, Madison, USA, pages 685-714.
- Elgin, J. R. J. H. Wetly, R. E., Gitchrist, D. B. 1988. Breeding for disease and nematode resistance. Alfalfa and alfalfa improvement, C.H. Hanson, pp: 827-837.
-Hijano, E.H., Barners, D.K. and Frosheiser, F.I., 1982. Inheritance of Fusarium wilt resistance in alfalfa. Report of twenty eight alfalfa improvement conference. University of California.pp39.
-Jafari, A., 2002. Investigating the possibility of using near infrared spectrometers to estimate digestibility in grasses, Proceedings of the Livestock and Poultry Nutrition Seminar, Publication of Institute of Animal Science Research.  Karaj, Iran. 55-63.
-Jafari, A.A., Connolly, V. Frolich A. and Walsh. E.K., 2003. A note on estimation of quality in perennial ryegrass by near infrared spectroscopy. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 42: 293-299.
-Kehr, W.R. and Gardner, C.O., 1960. Genetic variability in Ranger alfalfa. Agronomy Journal, 52: 41-44.
-Mabberley, D.J., 1997. The Plant Book. A Portable Dictionary of the Vascular Plants, ed. 2, Cambridge, UK.
-Majidi, M.M. and Arzani, A., 2009. Evaluation of yield potential and genetic variation of morphological, agronomic and qualitative traits in sainfoin populations (Onobrychis viciifolia Scop.). Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 13: 563-568 (in Persian).
-Mohajer, S., Jafari, A. A. and Taha, R. M., 2011. Studies on seed and forage yield in 10 populations of sainfoin (Onobrychis sativa) grown as spaced plants and swards. J. Food Agric. Environ., 9: 222-227.
-Mozafarrian, V., 1998. Book of Culture of Iranian Plants Names, Second edition, Springer, 593 P.
-Naser Alavi, M., Saffari, Gh. and Ebrahimi, S., 2009. Cultivation of Forage Plants, First Printing, Publications,  Sephr Center for Publishing, Iran.
-Naseri., B. and Alizadeh, M.A., 2012. Publication of Research Institute of Forest and Rangeland. Final report,  (In Persian-Abstract in English,  1-39.
-Sepahvand, K., Alizadeh, M.A., Karimifar M.A. and Yarahmadi, B.,  2012: The assessment for powdery mildew resistance in populations of Onobrychis sativa in lorestan, Final report, Publication of Research Institute of Forest and Rangeland. (In Persian-Abstract in English. 1-89).
-Sifollahi, A., Safizadeh, S. and Alizadeh, M.A., 2012.  The assessment for powdery mildew resistance in populations of Onobrychis sativa in Esfahan, Final report, Publication of Research Institute of Forest and Rangeland. (In Persian-Abstract in English, 1-41.
-Soares, M.I.M., Kakhimov, S. and Shakirov, Z., 2000. Productivity of the desert legume “Onobrychis”. Dryland Biotechnology Vol. 6.
-Ward, J.H., 1963. Hierarchical grouping to optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association, 58, 236–244.
-Wilkins, P.W. and Lovatt, J.A., 1989. Genetic improvement of yield of nitrogen of Lolium perenne pastures. Euphytica, 43:259–262.