روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد، اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 کارشناس، آموزش و پرورش اصفهان

5 کارشناس، شرکت نانوزیست‌فناور آپادانا، اصفهان

چکیده

به‌منظور بررسی روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در فسکیوی بلند، نتاج نسل اول پنج واریته ساختگی طی سال­های 1389-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج این مطالعه تأثیر معنی‌دار تنوع والدین را بر عملکرد علوفه نشان داد. نتایج تجزیه رگرسیون مرحله­ای برای عملکرد علوفه خشک در بوته به‌عنوان متغیر تابع و سایر صفات به‌عنوان متغیر ثابت نشان داد که طول برگ پرچم نخستین متغیر وارد شده به مدل بود که 61 درصد از تغییرات عملکرد علوفه خشک را توجیه نمود. نتایج تجزیه مسیر بر عملکرد علوفه خشک در بوته نشان داد که صفت قطر یقه بیشترین اثر مستقیم را داشت. این صفت از طریق صفت ارتفاع، اثر غیرمستقیم مثبت و از طریق صفات تعداد ساقه بارور تأثیر غیرمستقیم منفی بر عملکرد علوفه خشک در بوته داشته است. بر‌اساس نتایج این مطالعه سه صفت طول برگ پرچم، تعداد ساقه بارور و ارتفاع به‌ترتیب اهمیت نسبی بیشتری در بهبود عملکرد علوفه داشتند.

کلیدواژه‌ها