تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات، استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور پست‌الکترونیک: farshadfarmohsen@yahoo.com

2 دستیار علمی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

3 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

چکیده

گونه‌های فستوکا به دلیل تحمل شرایط متنوع آب و هوایی، تولید علوفه مناسب و نقش آن در تغذیه دام می­توانند در برنامه احیاء مراتع مورد استفاده قرار گیرند. به‌منظور بررسی ارتباط بین صفات مورفولوژیک با عملکرد علوفه، 36 جمعیت از گونهFestuca arundinacea در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط دیم اسلام‎آباد غرب (استان کرمانشاه) مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات ارتفاع بوته، طول میانگره، طول برگ پرچم، تعداد ساقه در متر مربع و تعداد روز تا گرده‎افشانی به‌عنوان متغیرهای مستقل و صفت عملکرد علوفه خشک به‌عنوان متغیر وابسته اندازه­گیری شد. عملکرد علوفه خشک با متغیرهای مستقل رابطه خطی معنی­داری براساس تجزیه واریانس رگرسیون خطی چندگانه نشان داد. همبستگی فنوتیپی متغیرهای مستقل با عملکرد علوفه مثبت و معنی­دار بود. صفت روز تا گرده‎افشانی با دیگر صفات ارتباط معنی­داری نشان نداد، اما ترکیب دوگانه دیگر صفات همبستگی مثبت و معنی­دار با همدیگر نشان دادند. ارتفاع بوته بیشترین اثر مستقیم (468/0) را بر عملکرد علوفه و از طریق صفات طول برگ پرچم و تعداد ساقه در متر مربع نیز اثرات غیرمستقیم مثبت قابل توجهی بر عملکرد علوفه داشت. در مجموع گزینش براساس تمام صفات با تأکید بر ارتفاع بوته در جهت افزایش عملکرد علوفه مفید می­باشد. 

کلیدواژه‌ها