بررسی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آبی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله شامل M. radiata، M. turbinata، M. rigidula،                 M. minima و M. orbicularis در شرایط آبی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نیاز آبی یونجه با استفاده از روش پنمن مانتیث و براساس نرم­افزار CROPWAT بر مبنای داده­های اقلیمی منطقه اسلام­آباد غرب با در نظر گرفتن بازدهی 90 درصد برآورد شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در بین گونه­های مورد بررسی برای صفات درصد آب برگ، طول دوره رشد و عملکرد علوفه در سطح 1% و صفت ارتفاع بوته در سطح 5% تنوع معنی­دار وجود داشت، و برای صفات نسبت برگ به ساقه، تعداد ساقه در بوته و کلروفیل فلورسنس تنوع معنی­دار مشاهده نشد. نتایج مقایسه میانگین به روش دانکن برای صفات مورد بررسی نشان داد که گونه M. rigidula برای بیشتر صفات بویژه عملکرد، نسبت به دیگر گونه­ها برتر بود و گونه­های M. orbicularis و M. minima در رده دوم اهمیت قرار داشتند. گونه­های M. turbinata و
 M. radiata ضعیف­ترین عملکرد علوفه و تظاهر مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در شرایط آبیاری کامل نسبت به دیگر گونه­ها با توجه به مقایسه میانگین داشتند. گروه‌‌بندی تجزیه خوشه‌ای گونه­ها به روش Ward برای صفات مورد بررسی نتایج مقایسه میانگین­ها را تأیید نمود، همچنین صفات آب نسبی برگ و طول دوره رشد در سطح 1% و صفات کلروفیل فلورسنس و ارتفاع بوته در سطح 5% همبستگی مثبت و معنی­دار با عملکرد علوفه خشک نشان دادند. در مجموع، با توجه به نتایج، گونه M. rigidula دارای خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و به‌ویژه عملکرد علوفه بیشتر نسبت به دیگر گونه­ها بود و قابل معرفی در شرایط آبیاری استان کرمانشاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها