دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، اسفند 1390 
1. همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum)

صفحه 205-217

احسان شکری؛ سیّد کمال کاظمی تبار؛ جعفر ذوالعلی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نورالدین حسین پور آزاد؛ نجمه نصیری


2. ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس

صفحه 218-230

الیاس آریاکیا؛ حسین رمضانی؛ حسین غفوری؛ علیرضا دولتیاری؛ محمدرضا نقوی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی


6. ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ

صفحه 263-273

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ کامبیز اسپهبدی؛ طیبه سهیلا نراقی؛ شکوفه شهرزاد


9. تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس

صفحه 304-313

زینب شمس؛ محمد حسن عصاره؛ شکوفه انتشاری؛ محمد متینی زاده؛ عباس قمری زارع


12. ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

صفحه 337-344

حامد یوسف زاده؛ اباصلت حسین زاده کلاگر؛ مسعود طبری؛ علی ستاریان؛ مصطفی اسدی


14. گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان

صفحه 359-368

نجاتعلی سالار؛ حسین میرزایی ندوشن؛ علی اشرف جعفری