ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با هدف ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) در جنگل هیرکانی، پروتئین­های بذر از پنج جمعیت شامل: دلیر، چمستان، بند‌‌بن، ولیک‌‌بن و لوه به روش سدیم دو دسیل سولفات- پلی‌‌آکریلامید ژل الکتروفورز (SDS-PAGE) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین همسویی الگوی الکتروفورزی پروتئین­های ذخیره­ای بذر، با تنوع ریختی میوه با استفاده از آنالیز تشخیص بررسی شد. به این منظور سه تیپ میوه شامل میوه­هایی با سطح خارجی واجد کرک­های حنایی رنگ، واجد برجستگی­های برآمده و بدون برجستگی انتخاب شدند. وجود تنوع درون جمعیتی، به‌ویژه در جمعیت لوه از منطقه شرق جنگل هیرکانی، احتمالاً بدلیل عدم تبادل ژنی با جمعیت مجاور است. تجزیه خوشه­ای با استفاده از الگوی باندی ژل الکتروفورزی بذر، به وضوح توانست سه تیپ ریختی میوه را از یکدیگر تفکیک نماید. براساس این تحقیق، هر یک از تیپ­های فوق، نه تنها دارای الگوی باندی متفاوتی از پروتئین­های ذخیره­ای بذر در ژل الکتروفورزی می­باشند بلکه یک همسویی بین این الگو با تیپ­های ریختی میوه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها