بررسی کاریوتیپی چهار گونه آویشن (Thymus spp) T. lancifolius) ،T. daenensis ، T. fedtschenkoi و pubescens T.)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae گیاهی است چند ساله که به‌دلیل خاصیت دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است. بذرهای پنج جمعیت متعلق به چهار گونه
T. Lancifolius،T. daenensis subsp. daenensis  (دو نمونه)، T. fedtschenkoiو pubescens .Tکشت گردید و پس از جوانه‌زنی بذرها از مریستم انتهایی ریشه برای مطالعات کاریوتیپی استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم پایه در تمام جمعیت‌های مورد بررسی 15= x است. از لحاظ سطح پلوئیدی گونه T .lancifolius با فرمول کاریوتیپی sm5 + m25 دیپلوئید (30= x2= n2)، گونهT. daenensis subsp. daenensisبا فرمول کاریوتیپی sm8 + m22 وm 30، گونه fedtschenkoi .T با فرمول کاریوتیپی sm7 + m23 و گونه T. pubescens با فرمول کاریوتیپی m30 بودند. با توجه به میزان شاخص نا‌متقارن‌بودن درون کروموزومی، گونه T. daenensis subsp. daenensisاز نامتقارن‌ترین و در عین حال کامل‌ترین کاریوتیپ نسبت به دو گونه دیگر بود. درحالی که گونه T.pubescensمتقارن‌ترین و ابتدایی‌ترین کاریوتیپ را نشان داد. تجزیه واریانس داده‌های حاصل از اندازه‌گیری کلیه صفات مورد مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل نشان داد که بین جمعیت‌ها اختلاف معنی‌داری در سطح 1% وجود دارد که این بیانگر وجود تفاوت در بین گونه‌ها بوده و طبق تجزیه خوشه‌‌ای، براساس صفات کروموزومی، جمعیت‌ها در 3 گروه (گونهT . daenensis در گروه 1 و گونه T. fedtschenkoi و گونه T. pubescens در گروه‌های جداگانه) قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها