ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه L. Tripleurospermum و L. Matricaria

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، تنوع سیتوژنتیکی جمعیت‌های دو جنس Tripleurospermum و Matricaria با استفاده از روش استوهماتوکسیلین آهن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آلفا برومونفتالین برای عمل پیش‌‌تیمار، محلول لویستکی جهت تثبیت، سود یک نرمال برای هیدرولیز و استوهماتوکسیلین آهن جهت رنگ‌‌آمیزی استفاده شدند. صفات و ویژگی‌‌های کاریوتیپی شامل طول کل کروموزوم، شاخص‌‌های عدم تقارن درون و بین کروموزمی، درصد شکل کلی کاریوتیپ، شاخص عدم تقارن و فرمول کاریوتیپی اندازه‌‌گیری و محاسبه گردید. جمعیت‌های مورد مطالعه دیپلوئید و تتراپلوئید بودند. جمعیتی از گونه  T. diciformeاز زابل متقارن‌‌ترین کاریوتیپ و جمعیتی از گونه M. recutita  از مجارستان نامتقارن‌‌ترین کاریوتیپها را داشتند. جمعیتی از گونه M. recutita از اصفهان دارای بیشترین طول بازوها و جمعیت‌های گونه M .recutita از مجارستان دارای کمترین طول بازوها بودند.  براساس تجزیه خوشه‌‌ای گروههای تتراپلوئیددر یک گروه و گروههای دیپلوئید در گروه جداگانه قرار گرفتند. همچنین جمعیتی از گونه T. diciforme از تهران و M. recutita از زابل دارای بیشترین شباهت و جمعیت‌هایی از  T. sevanenseاز فارس و T. diciforme از زابل کمترین شباهت را دارا بودند. در تجزیه به مؤلفه‌‌های اصلی، سه مؤلفه در مجموع 48/89 درصد تنوع داده‌‌ها را توجیه نمودند، به‌طوری‌که صفات طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه دارای بیشترین اهمیت بودند. 

کلیدواژه‌ها