تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تنش سرما یک فاکتور عمده در پراکنش، رشد، و بقاء گیاهان چوبی است. به­دلیل اهمیت اکالیپتوس به­عنوان گونه سریع‌الرشد در جنگل‌کاری، در این تحقیق تعیین تفاوت بین گونه­های E. saligna وE. rubida  و E. camaldulensis از نظر فعالیت آنزیم پراکسیداز به‌عنوان نشانگر بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و میزانفعالیت آن در برگ­های تحت تنش سرما تعیین شد. تیمارهای دمایی °C5 و c°20- و شرایط گلخانه (شاهد) با دمای C°24 مقایسه شد. مطالعات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز توسط روش­های الکتروفورز و اسپکتروفتومتری صورت گرفت. نتایج حاکی از تأثیر تنش سرما بر تغییر فعالیت پراکسیداز در برگ­های اکالیپتوس و در مقایسه با شاهد بود و سرما باعث افزایش فعالیت ایزوآنزیم­ها گردید. همچنین فعالیت این آنزیم در مراحل مختلف به فاکتور­های متعددی ازجمله گونه گیاهی، مقاومت یا حساسیت به تنش، شدت تنش، فواصل زمانی اعمال تنش وابستگی نشان داد. با توجه به مقایسه فعالیت آنزیم­ها و شناسایی عوامل مؤثر در مقاومت گیاه به سرمازدگی، می­توان گونه­های مقاوم­تر به سرما را شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها