تکثیر غیر جنسی دورگ‌های دو جانبه پده وکبوده به روش کشت بافت

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ریزازدیادی دورگ‌های دو طرفه پده ((Populus euphratica و کبوده(P. alba) با برداشت سرشاخه از پایه‌های دورگ‌های تولید شده مستقر در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از پیش سترون‌سازی توسط برس‌کشی با آب و ما‌یع ظرفشویی، جوانه‌های جدا شده به همراه بخشی از ساقه (1 تا 5/1 سانتی متر) توسط کلرور مرکوریک 1/0% (W/V) به مدت 1 دقیقه سترون گشته و در محیط کشت MS همراه با هورمون‌های mg/l 5/0 BA و mg/l01/0 IBA مستقر شدند. سپس سر‌شاخه‌های رشد یافته در 9 تیمار شامل سه نوع محیط کشتMS ، DKW و WPM حاوی ترکیب‌های متفاوت از2iP ، BA و IBA در سه تکرار و هر تکرار 30 ریز نمونه در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی کشت شدند. پس از یک ماه داده‌ها آنالیز شدند. بهترین تیمار شاخه‌زایی و رشد طولی شاخه، محیط کشت DKW حاوی mg/l 5/0BA ، mg/l 5/02iP  و mg/l01/0IBA  بود. به منظور ریشه‌زایی، شاخه‌های تولید شده به محیط کشت DKW فاقد هورمون منتقل، و کلیه آنها پس از دو هفته ریشه‌دار شدند. گیاهچه‌های حاصل در خاک سبک کشت شده و مراحل سازگاری تدریجی را در ژرمیناتور طی نمودند و پس از چهل روز نهال‌ها سازگار شدند.

کلیدواژه‌ها