ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور مقایسه تنوع ژنتیکی، 36 اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی تحت شرایط دیم با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک و عملکرد علوفه اندازه‌گیری شد. بر اساس تجزیه واریانس تنوع معنی­دار در بین اکسشن­های مورد بررسی به‌استثناء صفات روز تا ظهور خوشه و عرض برگ پرچم برای صفات مشاهده شد. اکسشن­های 6، 15، 7، 26، 20، 31، 16 و 4 بیشترین و اکسشن­های 17، 10 و 29 کمترین عملکرد علوفه خشک را داشتند. همبستگی فنوتیپی معنی­داری بین عملکرد علوفه با بیشتر صفات مشاهده شد. به‌طوری‌که در بین صفات رویشی، ارتفاع بوته با تمام صفات به‌استثناء عرض برگ پرچم، همبستگی مثبت (01/0>P) و با طول سنبله همبستگی مثبت (05/0>P)  نشان داد. تجزیه خوشه‌ای و مقایسه میانگین گروه­های حاصل از تجزیه خوشه‌ای نتایج حاصل از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک را تایید نمود. بر اساس تجزیه به عامل­ها بعد از دوران واریماکس سه عامل استخراج شد که 70 درصد از واریانس موجود در ساختار داده‌‌ها را بیان نمود. عامل اول (صفات رویشی)، عامل دوم به صفات طول سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله و عامل سوم به صفات زایشی اختصاص یافت. بر اساس مطالعه انجام شده، جمعیت­های 3، 31، 32، 36 و 6 برای صفات رویشی و عملکرد نسبت به دیگر اکسشن­ها برتر بودند و قابل معرفی به‌منظور تولید واریته­های مصنوعی در شرایط دیم استان کرمانشاه می­باشد.

کلیدواژه‌ها