دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 181-339 
2. استفاده از نشانگر RAPD برای ارزیابی گوناگونی ژنتیکی برخی از گونه‌های آویشن

صفحه 192-201

سیده بی‌بی لیلا علمداری؛ عباس صفرنژاد؛ قربانعلی نعمت‌زاده


4. مطالعه تنوع مورفولوژیکی جمعیت¬های مرمره (.Prunus incana Pall) ایران

صفحه 213-225

صمد علیون نظری؛ ذبیح اله زمانی؛ محمدرضا فتاحی


5. بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران

صفحه 226-239

آفاق تابنده ساروی؛ مسعود طبری؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ کامبیز اسپهبدی؛ فرشته اسدی‌کرم


6. تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia)

صفحه 240-252

سیده معصومه زمانی؛ میترا امام؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ عباس قمری‌زارع؛ محمد‌جعفر فارسی


7. ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی

صفحه 253-260

سپیده توسلی عسگری؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ محمود خسروشاهلی؛ منصوره صداقتی


9. اثر تنش کم‌آبی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرتعی قلم (Boiss. Fortuynia bungei)

صفحه 273-283

مهدیه تجملیان؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمد هادی راد؛ حمید سودائی‌زاده


10. رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه‌شناسی درختی( شناسایی تنوع در راش)

صفحه 284-294

مصطفی جعفری؛ محمدکریم مقصودلو؛ بابا خانجانی شیراز؛ اسدالله کریمی‌دوست؛ ارسلان همتی


11. بررسی تنوع کاریوتیپی 4 گونه از جنس Poa L

صفحه 295-303

رویا مقیمی فام؛ احمد رزبان حقیقی


12. تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida

صفحه 304-313

سعیده قدیری سردرود؛ عبّاس قمری‌زارع؛ محمدحسن عصاره؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


13. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

صفحه 314-326

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری