نویسنده = علی‌اشرف جعفری
تعداد مقالات: 28
1. اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‏ زنی بذر در جمعیت‌های 4 گونه اسپرس بومی ایران (Onobrichis sp)

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 309-318

ربابه فرحدوست؛ علی اشرف جعفری


2. ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 311-326

محمدعلی علیزاده؛ علی اشرف جعفری؛ سید اسماعیل سیدیان؛ محمود امیرخانی؛ محمدرضا پهلوانی؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه


3. مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 358-371

حدیث السادات مدائنی؛ علی اشرف جعفری؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


4. ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 82-96

هوشمند صفری؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی اشرف جعفری


5. بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia)

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 156-164

حیدر پناه پور؛ علی اشرف جعفری؛ محمدرضا پهلوانی


7. نگهداری بذر گَبر (Acacia tortilis) و چِش (Acacia nilotica) در شرایط فراسرد

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-111

مریم جبلّی؛ محبّت علی نادری شهاب؛ علی اشرف جعفری


9. ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌‌های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-141

محمدعلی علیزاده؛ علی اشرف جعفری


10. بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula)

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-54

مریم فروزانفر؛ محمدرضا نقوی؛ سیّد علی پیغمبری؛ علی اشرف جعفری؛ سعید نصیری کمال آباد


11. ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 315-328

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


12. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 150-161

پروین صالحی شانجانی؛ مهناز قره‌چائی؛ علی‌اشرف جعفری؛ غلامرضا بخشی خانیکی


13. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 314-326

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


14. بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-54

علی اصغری؛ زهرا بزرگی؛ مجید شکرپور؛ علی اشرف جعفری


15. گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 359-368

نجاتعلی سالار؛ حسین میرزایی ندوشن؛ علی اشرف جعفری


17. ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-54

مهدی رضایی؛ محمد رضا نقوی؛ رضا معالی امیری؛ رحمت محمدی؛ علی اشرف جعفری؛ محمد مهدی کابلی


18. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-100

رضا تقی زاده؛ علی اشرف جعفری؛ علی اکبر ایمانی؛ علی اصغری؛ رجب چوکان


19. بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 143-153

علی اصغری؛ علی اشرف جعفری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد


20. بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 280-293

کلثوم بیرانوند؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی؛ محمد چمنی


21. نگهداری بذر کیکم (Acer monspessulanum ) در شرایط فراسرد

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 12-23

فیروزه حاتمی؛ مریم جبلی؛ محبتعلی نادری شهاب؛ مسعود طبری؛ علی اشرف جعفری


22. خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 222-233

محمد نوروزی رئیس دانایی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ حسن مداح عارفی؛ علی اشرف جعفری


23. استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 273-284

علی اکبر ایمانی؛ علی اشرف جعفری؛ رجب چوگان؛ علی اصغری؛ فرخ درویش


24. ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-13

محسن فرشادفر؛ شراره فارغی؛ عزت الله فرشادفر؛ علی اشرف جعفری


25. بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 305-323

مهدی کاظمی؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی؛ سید محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ علی‌اشرف جعفری