دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 48، آذر 1395، صفحه 165-322 
1. تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula)

صفحه 165-176

راضیه جعفری حاجتی؛ وحیده پیام نور؛ کمال قاسمی بزدی؛ نجمه احمدیان چاشمی


4. تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر

صفحه 199-207

حسین میرزایی ندوشن؛ زینب نظری؛ فرشته اسدی‌کرم؛ غلامرضا بخشی خانیکی


13. بررسی سیتوژنتیک جمعیت‌های گونه Plantago major در شمال‌غرب ایران

صفحه 305-314

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی؛ ساره سادات کاظمی