تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران

3 کارشناس ارشد، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

4 استاد و عضو هیئت علمی ‌دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori)گونه‌ای با ارزش با کاربردهای وسیع تغذیه‌ای، دارویی، بهداشتی، صنعتی و اقتصادی است و با وجود گسترش محدود در جهان و ایران در معرض فرسایش ژنتیکی شدید می‎باشد. با توجه به اهمیت و نقش آن در زمینه‌‌های مختلف، تحقیق در ویژگی‎های زیستی آن ازجمله بررسی تنوع ژنتیکی می‌‌تواند زمینه‌‌های رشد و توسعه آن را فراهم کند. به این منظور، بذر 11 پایه مختلف از این گونه که از چهار منطقه بلوچستان جنوبی جمع‌‌آوری شده بودند، در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. پس از استخراج پروتئین‌‌های ذخیره‌‌ای بذر ژنوتیپ‌‌ها، با الکتروفورز به‎روش SDS-PAGE به ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در درون و بین جمعیت‌های مذکور در سطح ماکرومولکول‌‌های پروتئینی اقدام شد. پس از اجرای الکتروفورز و تثبیت و رنگ‌آمیزی باندهای پروتئینی، حضور یا عدم حضور باندهای پروتئینی مورد توجه و مطالعه قرار گرفت. از نظر شکل و تعداد باندهای پروتئینی و همچنین از نظر خصوصیات کیفی تفاوت زیادی میان ژنوتیپ‌‌ها و بین مناطق مختلف مشاهده نشد که بتواند مبنای تفکیک و تمایز بین ژنوتیپ‌‌ها قرار گیرد. ولی از لحاظ تراکم باندها تفاوت‌های زیادی بین مناطق و رویشگاه‌های مختلف و ژنوتیپ‌ها مشاهده شد. از آنجا که جریان ژنی و تداخل جمعیت‌ها از طریق بذر و به‎صورت طبیعی کمتر اتفاق می‌افتد، بنابراین انتظار می‌رود که تداخل جمعیت‌ها کمتر باشد و تمایزی بیش از تفاوت مشاهده شده بین جمعیت‎ها مشاهده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Anwar, F., Ashraf, M. and Bahanger, M.I., 2005. Inter-provenance variation in the composition of Moringa oleifera oilseeds from Pakistan. JAOCS, 82: 45-51.
-Asres, K., 1995. The major constituents of the acetone fraction of Ethiopian Moringa stenopetala leaves. Mansoura Journal of Pharmacological Science, 11: 55-64.
-Bharali, R., Tabassum, J. and Azad, M.R.H., 2003. Chemomodulatory effect of Moringa oleifera Lam, on hepatic carcinogen metabolizing enzymes, antioxidant parameters and skin papillomagenesis in mice. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 4: 131-139.
-Broin, M., Santaella, C., Cuine, S., Kokkou, K., Peltier, G. and Joet, T., 2002. Flocculent activity of a recombinant protein from Moringa oleifera Lam. Seeds. Applied Microbiology and Biotechnology, 60:114-119.
-Caceres, A., Saravia, A., Rizzo, S., Zabala, L., De Leon, E. and Nave, F., 1992. Pharmacologic properties of Moringa oleifera. 2: Screening for antispasmodic, anti-inflammatory and diuretic activity. Journal of Ethnopharmacology, 36: 233-237.
-Dahot, M.U., 1996. Antimicrobial activity of small protein of Moringa oleifera leaves. Journal of Islamic Academy of Science, 11: 27-32.
-Fabiyi, J.P., Kela, S.L., Tal, K.M. and Istifanus, W.A., 1993. Traditional therapy of dracunculiasis in the state of Bauchi - Nigeria. Dakar Med., 38:193-195.
-Fahey, J.W., 2005. Moringa oleifera: A review of the medical evidence for its nutritional, therapeutic, and prophylactic properties. Part 1. Trees for Life Journal, 1:5-20.
-Fuglie, L.J., 1999. The Miracle Tree: Moringa oleifera: Natural Nutrition for the Tropics. Church World Service, Dakar. 68 pp.; revised in 2001 and published as The Miracle Tree: The Multiple Attributes of Moringa, P: 172.
-Gassenschmidt, U., Jany, K.K., Tauscher, B., and Niebergall, H., 1995. Isolation and characterization of a flocculation protein from Moringa oleifera Lam. BBA Biochim. Biophys Acta, 124: 477-481.
-Ghebremichael, K.A., Gunaratna, K.R. and Dalhammar, G., 2006. Single step ion exchange purification of the coagulant protein from Moringa oleifera seed. Applied Microbiology and Biotechnology, 70: 526-532.
-Hegazy A.K., Hammouda, O., Lovett-Doust, J. and Gomaa, N.H., 2008. Population dynamics of Moringa peregrina along altitudinal gradient in the northwestern sector of the Red Sea. Journal of Arid Environments, 72: 1537-1551.
-Javanshir, K., 1994. A new species and new family for flora of Iran. Iranian Journal of Natural Resources, Annex to No. 46. 31 p.
-Keneshloo, H., Damizadeh, G.R. and Achak, M.Y., 2014. Investigation on some autecology characteristics of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori in south of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21: 481-494.
-Keneshloo, H., 2013. Autecology of Moringa peregerina, Capparis decidua and Salvadora oleiodes & Restoration habitats and afforestation of Moringa. Research final report, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, P: 374.
-Kilduff, J.E., Karanfil, T., Chin, Y.P., and Weber, W.J.Jr., 1996. Adsorption of natural organic polyelectrolytes by activated carbon: a size-exclusion chromatography study. Environmental Science and Technology, 30:1336– 1343.
-Kleiman, R., Ashley, D.A. and Brown, J.H., 2008. Comparison of two seed oils used in cosmetics Moringa and Marula. Industrial Crops and Products, 28: 361-364.
-Lipipun, V., Kurokawa, M., Suttisri, R., Taweechotipatr, P., Pramyothin, P., Hattori, M. and Shiraki, K., 2003. Efficacy of Thai medicinal plant extracts against herpes simplex virus type 1 infection in vitro and in vivo. Antiviral Research, 60: 175-180.
-Mirzaie-Nodoushan, H., Shariat, A. and Asadicorom, F., 2002. Evaluation of existing genetic variation in different populations of Haloxylon spp. using electrophoresis technique. Iranian Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 7:99-117.
-Mirzaie-Nodoushan, H. and Asadicorom, F., 2010. Moringa Miracle of the Nature. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 211 p.
-Mozaffarian V., 2005. Trees and Shrubs of Iran. Farhang Moaser Publishers, 1003p.
-Murakami, A., Kitazono, Y., Jiwajinda, S., Koshimizu, K. and Ohigashi, H., 1998. Niaziminin, a thiocarbamate from the leaves of Moringa oleifera, holds a strict structural requirement for inhibition of tumor-promoter- induced Epstein-Barr virus activation. Planta Medica. 64: 319-323.
-Panigrahi, J., Kumar, D.R., Mishra, M., Mishra, R.P. and Jena, P., 2007. Genomic relationships among 11 species in the genus Cajanus as revealed by seed protein (albumin and globulin) polymorphisms. Plant Biotechnology, 1: 109–116.
-Sanchez, N.R., Sporndly, E. and Ledin, I., 2006. Effect of feeding different levels of foliage of Moringa oleifera to creole dairy cows on intake, digestibility, milk production and composition. Livestock Science, 101: 24-31.
-Sashidhara, K.V., Rosaiah, J.N., Tyagi, E., Shukla, R., Raghubir, R. and Rajendran, S.M., 2007. Rare dipeptide and urea derivatives from roots of Moringa oleifera as potential anti-inflammatory and antinociceptive agents. European Journal of Medicinal Chemistry. 44: 432-436.
Steinitz, B., Tabib, Y., Gaba, V., Gefen T. and Vaknin, Y., 2009. Vegetative micro-cloning to sustain biodiversity of threatened Moringa species. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 45: 65-71.