دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 265-336 
مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L)

صفحه 273-283

علی محمد شکیب؛ مانا احمد راجی؛ مهناز عروجلو؛ علی ایزدی‌دربندی


بررسی تشابه باکتریهای همزیست با یونجه یکساله L.) Medicago rigidula) و یونجه چندساله (.L M. sativa)

صفحه 295-284

مریم جبلی؛ محبت علی نادری شهاب؛ احمدعلی پوربابایی؛ عباس قمری‌زارع


بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان

صفحه 305-323

مهدی کاظمی؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی؛ سید محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ علی‌اشرف جعفری


مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L.

صفحه 336-348

فیروزه چلیبان؛ نوشین راجعیان؛ مریم پیوندی