دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 29، دی 1386، صفحه 183-264 
بررسی اثر جهش‌زایی غلظت‌های مختلف EMS و پرتو UV-C بر یونجه (Medicago sativa L.)

صفحه 183-195

محبتعلی نادری شهاب؛ شهین مهرپور؛ مریم جبلی؛ علی‌اشرف جعفری


تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill.

صفحه 222-230

سیدرضا طبائی عقدائی؛ لیلا میرجانی؛ میترا امام؛ محمد حسن عصاره؛ عباس قمری زارع


بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان

صفحه 231-242

شهاب سادات؛ محمد حسن عصاره؛ علی جعفری‌مفید‌آبادی؛ سیدرضا طبائی‌عقدایی؛ عباس قمری زارع