تأثیر هورمون اسید جیبرلیک بر رشد نهال های بلوط (Quercus brantii var. persica)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز

3 مرکز آموزش عالی بعثت استان فارس، شیراز

چکیده

به منظور بررسی امکان افزایش ارتفاع نهالهای بلوط در مراحل ابتدایی رشد، این تحقیق با استفاده از 8 غلظت اسید جیبرلیک (1800-1500-1200-900-600-300-100-0 قسمت در میلیون) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و چهار تکرار (در هر تکرار 192 گلدان) اجرا گردید. در نهالستان پس از کاشت بذرها و سبز شدن نهالها و پس از اینکه نهالها به مرحله 4 تا 6 برگی رسیدند، با هورمون اسید جیبرلیک GA3)‌ (تیمار شدند. در طول فصل رویش در 5 نوبت از درصد زنده‌مانی، ارتفاع و وضعیت رشد و نمو نهالهای بلوط آماربرداری گردید و در پایان فصل رویش صفات طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی، درصد زنده‌مانی و تعداد برگ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل آماری و تجزیه واریانس روی صفات مورد مطالعه، با استفاده از نرم‌افزارهایExcel  و SAS انجام گردید و مقایسه میانگین تیمارهای آزمایش به روش دانکن با 99%‌ اطمینان انجام گرفت، در پایان کلیه نمودارها به صورت ستونی رسم گردیدند. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای هورمونی بر طول ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه و تعداد برگ در سطح 1 درصد با هم اختلاف داشتند. بیشترین مقدار صفات یاد شده در سطح ppm1200 مشاهده شد، به طوری که طول ساقه در سطح ppm1200 با 36 سانتیمتر، سه برابر طول ساقه در تیمار شاهد بود. اما بیشترین مقدار صفات طول ریشه، وزن خشک ریشه و درصد زنده‌مانیمربوط به تیمار شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


- بردبار، س.ک.، 1383. بررسی پتانسیل ذخیره کربن در جنگل‌کاری‌های اکالیپتوس و آکاسیا استان فارس. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، 150 صفحه.
-  جوانشیر، ک.، 1349. طبقه‌بندی بلوط‌های دنیا. انتشارات دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران، نشریه شماره 17، 50 صفحه.
-  ثابتی، ح.، 1366. جنگل‌ها، درختان و درختچه‌‌های ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، 810 صفحه.
-  یزدیان، ف.، 1379. تعیین گسترشگاه جنگل‌های بلوط در ایران. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، 240 صفحه.
-  Biasi, R., Costa, G. and Baraldi, R., 1986. Effect of some growth regulators on vegetative growth and cropping in the apple (cultivar Golden Delicious). Hort. Abst., 60(1-6): 263.
-  Boulouha, B., Wallali; L.D., Loussert; R., Lamhamedi, M. and Sikaoui, L., 1990. Effects of growth regulators on growth and fruiting of olive (Olea europea L.), Al Awamia, 70: 74-96.
-  Hasson, E.P. and West, C.A., 1976. Properties of the system for the mixed function oxidation of kaurene and kaurene derivatives in microsomes of the immature seed of Mara macrocarpus, Electron transfer components. Plant Physiology, 58:479-484.
-  Kaska, N.; B.E. AK; A.I. Ozguven and Nikpeyma, Y., 1994. The effects of GA3 applications on Pistacia vera seed germination and seedling growth, Abstract Book of First International Symposium on Pistachio Nut, 67.
-  Krussman, G., 1985. Cultivated broad – leaved trees & shrubs, Timber Press, Portland Organ, 450 PP.
-  Poniedzialek, W., Malek, M. and Michalik, B., 1990. The effect of growth regulators and propolis on the growth of pear shoots, Hort. Abst, 60 (6-12): 1106.
-  Rechinger, K.H., 1979. Flora Iranica. No.77, Akademische Druk-u. Verlagsanstalt Graz, Austria, 892 PP.
-  Salisbury, F.B. and Ross, C.W., 1978. Plant Physiology. Wadsworth Publishing Company, Inc, 422p.