تأثیر باکتریهای تثبیت کننده ازت (.sp Sinorhizobium Melliloti) در اقلیمهای مختلف بر روی تثبیت ازت و عملکرد علوفه در سه رقم از یونجه (.Medicago Sativa L)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن از طریق همزیستی گیاهان خانواده لگومینوز به ویژه یونجه با باکتریهای تثبیت کننده ازت در جهت افزایش عملکرد، کاهش هزینه‌های تولید، بهبود حاصلخیزی خاک و ممانعت از آلودگی  آبهای زیرزمینی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد. بررسی تأثیر جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی اقلیمهای مختلف بر رشد و نمو، اجزاء عملکرد و تثبیت نیتروژن در برخی از ارقام یونجه با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در گلخانه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اجرا گردید. اثرات اصلی و متقابل سه رقم یونجه (مراغه، همدانی و یزد) و 4 جدایه سینوریزوبیوم (یزد، بوشهر، رشت و سنندج) ارزیابی شد. نتایج بدست آمده اختلاف معنی‌داری (01/0p<) را میان ارقام برای صفات تعداد گره و تعداد ساقه نشان دادند. اثر جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی نیز بر تمامی صفات معنی‌دار (01/0p<) بود. همچنین اثر متقابل معنی‌داری بین رقم و جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر روی تعداد گره، تعداد ساقه و طول ریشه مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


-     پاکروان، ر. و ملک‌زاده. ف.، 1347. بیولوژی میکروب‌ها با گیاهان. انتشارات دانشگاه تهران.
-   جعفری، ع.ا.، نصرتی ینگجه، م. و حیدری شریف‌آباد،ح.، 1382. بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعیMedicago sativa  در شرایط مطلوب و تنش خشکی. فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 11 : 103 –63.
-     رحمانی، ا.، 1379. فن‌آوری تثبیت همزیست نیتروژن. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،80 -78.
-     Aparicio-Tejo, P. and Sanchez-Diaz, M., 1982. Nodule and leaf nitrate reductase and nitrogen fixation in Medicago sativa L. under water stress. Plant Physiol, 69:479-482.
-     Brockwell, J., Bottomley, P.J. and Thies, J.E., 1995. Manipulation of rhizobia microflora for improving legume productivity and soil fertility. Plant Soil, 174:143-180.
-     Herridge, D.F. and Ladha,J.K., 1995. Biological nitrogen fixation: an efficient source of nitrogen for sustainable agricultural production. Plant Soil, 174:3-28.
-     Graham, P.H., 1992. Stress tolerance in Rhizobium and Bradyrhizobium, and nodulation under adverse soil conditions. Can. J. Microbiol. 38:475-484.
-     Peoples, M.B., Herridge, D.F. and Ladha, J.K., 1995. Biological nitrogen fixation: an efficient source of nitrogen for sustainable agricultural production. Plant Soil, 174:3-28.
-     Peoples, M.B., Ladha, J.K. and Herridge, D.F., 1995. Enhancing legume N2 fixatio239n through plant and soil management. Plant Soil, 174:83-101.
-     Pena-Cabriales, J.J. and Castellanos, J.Z., 1993. Effect of water stress on N2 fixation and grain yield of Phaseolus vulgaris L. Plant Soil, 152:151-155.
-     Rainbird, R.M., Akins, C.A. and Pate,J.J.S., 1983. Effect of temperature on nitrogenase functioning in cowpea nodules. Plant Physiol, 73:392-394.
-     Tate, R.L., 1995. Soil microbiology (symbiotic nitrogen fixation). John Wiley & Sons, Inc., New York, N.Y. p. 307-333.
-     Thies, J.E., Woomer, P.L. and Singleton, P.W., 1995. Enrichment of Bradyrhizobium spp. populations in soil due to cropping of the homologous host legume. Soil Biol, Biochem, 27:633-636.
-     Williams, P.M. and De Mallorca, M.S., 1984. Effect of osmotically induced leaf moisture stress on nodulation and nitrogenase activity of Glycine max. Plant Soil,80:267-283.
Vincent, J.M., 1965. Environmental factors in the fixation of nitrogen by the legume. In Soil nitrogen (Amer.Soc.Aregon.:Madison,Wise.), Pp.384-435