بررسی تشابه باکتریهای همزیست با یونجه یکساله L.) Medicago rigidula) و یونجه چندساله (.L M. sativa)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، صندوق پستی: 116-13185

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده

پایه‌های یونجه یکساله M. rigidula از سه رویشگاه با ارتفاع 2000-1450 متر از سطح دریا جمع‌آوری و باکتری Sinorhizobium از ریشه گیاهان استخراج گردید. باکتری همزیست با ریشه یونجه زراعی M. sativa نیز از این گونه استخراج گردید. باکتریهای استخراج شده از دو گونه مذکور تحت آزمایشهای بیوشیمیایی مانند، مشخصات باکتری، رنگ‌آمیزی گرم، مصرف قندهای مختلف و آزمایش لیتموس میلک قرار گرفتند. حساسیت و مقاومت باکتریهای استخراج شده به تعدادی از آنتی‌بیوتیکها و نیز مقاومت در مقابل غلظت‌های مختلف NaCl مورد بررسی قرار گرفتند. انجام آزمایشها در شرایط in vivo با تلقیح گیاهچه‌های هر یک از دو گونه یونجه یکساله و چند ساله با باکتریهای استخراج شده از دو گونه گیاهی وجودSinorhizobium meliloti را در M. rigidula و M. sativa اثبات نمود. تلقیح گونه‌های گیاهی با باکتریهای مختلف نشان داد، باکتری سینوریزوبیوم استخراج شده از یک گونه گیاهی می‌تواند بر روی ریشه گونه دیگر مستقر شده (Cross infection) و ایجاد گرهک نماید. اما تعداد گره تشکیل شده بر روی ریشه گیاهچه و اندازه گره ایجاد شده توسط باکتری Sinorhizobium meliloti استخراج شده از یک گونه گیاهی، با باکتری استخراج شده از گونه دیگر تفاوت معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها


افشاری علی‌آباد، م.، 1375. ارزیابی تثبیت بیولوژیک نیتروژن بوسیله ریزوبیوم فازئولی و تعیین حامل مناسب برای آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم.
ملکی‌ فراهانی، س.، 1383. تأثیر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‌های یکساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. دانشکده کشاورزی-دانشگاه تهران.
میرزایی‌ندوشن، ح.، 1380. یونجه‌های یکساله (ژنتیک و اصلاح). انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. تهران.
Athar, M. and Johanson, D.A., 1996. Influence of drought on competition between selected Rhizobium meliloti strains and naturalized soil Rhizobium in alfalfa. Plant Soil. 184: 231 – 241.
Beck, D.P., Materon, L.A. and Afandi, F., 1993. Practical Rhizobium Legume Technology Manual. Technical Manual No. 19. ICARDA. Syria.
Braclay, R.M., Hebb, M.D. and Brockwell, J., 1994. Differential rhizobial colonization of the roots of sown and volunteer annual species of Medicago in an acid soil. Australian Journal of Experimental Agriculture. 34: 745 – 752.
Herridge, D. and Rose, I., 2000. Breeding for enhanced nitrogen fixation in crop legumes. Field Crops Res. 65: 229 – 248.
Holt, G.J., Krieg, R.N, Sneath, H.A.P., Staley, T.J and Williams, T.S., 2000. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Ninth edition, Williams and Wilkins. USA. 787p
Krall, J., Groose, R.W., Sobels, J. and Janick, J., 1996. Winter survival of Austrian winter pea and annual medic on the western high plains. In: Progress in New Crops: Proceedings of the Third National Symposium Indianapolis, Indiana. Alexandria, USA: American Society for Horticultural Science, 237 – 240.
Larsson, C.M., Matlison, M., Duarte, P., Samuelson, M., Ohlen, E., Oscarson, P., Ingermarsson, B., Larsson, M. and Lundborg, T., 1992. Uptake and assimilation of nitrate under nitrogen limitation. In: Nitrogen Metabolism of Plants. K. Mengel and D. J. Pilbeam. (Eds). pp. 71 - 90. Oxford. U. K.
Michiels, J. and Vanderleyden, J., 1994. Molecular basis of the establishment and functioning of a N2 – fixing root nodule. World J. Microbiol. and Biotech. 10: 612 – 630.
Stephens, J.H.G. and Rask, H.M., 2000. Inoculants production and formulation. Field Crops Res. 65: 249 – 258.
Young, R. and Brockwell, R., 1992. Influence of soil pH on the development of symbiosis in field – grown acid – sensitive and acid – tolerant annual medics. Australian Journal of Experimental Agriculture. 32: 167 – 173.
Vance, C.P., 1997. Enhanced agricultural sustainability through biological nitrogen fixation. In: Legocki, A., Bothe, H. and Puhler, A. (Eds.). Biological fixation of nitrogen for Ecology and Sustainable Agriculture. Springer, Berlin. 179 – 186.