مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L.

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده

در این پژوهش، کشت درون شیشه‌ای گیاه بومادران هزاربرگ در محیط کشت پایه MS با استفاده از هورمونهای IAA BA, NAA, Kin, و 2,4-D بررسی شد. از قطعات مختلف گیاه طبیعی و دانه‌رستهای رشد یافته در محیط کشت فاقد هورمون، به‌عنوان جداکشت استفاده گردید. بهترین محیط کشت از بین محیط کشتهای فوق جهت کالزایی، از نظر اندازه و پایداری کالها، محیط کشت دارای NAA  mg/l1 وmg/l Kin  2 تشخیص داده شد. مریستم رأسی دانه‌رست در محیط کشت دارای IAA  mg/l1 وBA  mg/l 2 پس از تشکیل کال، اندامهای هوایی تولید کرد. جداکشت برگ در محیط کشت دارای هورمونهای IAA mg/l 1 وBA  mg/l 2 و در محیط کشت دارای IAA mg/l 2 و BA  mg/l1 بعد از کالزایی اندامهای هوایی را تشکیل داد. مریستم رأسی دانه‌رست در محیط کشت دارای BA 1 میلی‌گرم در لیتر پس از تشکیل کال، اندامهای هوایی را تشکیل داد که با انتقال آن به محیط کشت دارای IBA به غلظتmg/l  2 تشکیل ریشه نیز صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، این محیط کشت دارای هورمون‌ جهت تکثیر و تشکیل گیاه کامل از جداکشت مریستم رأسی گیاه بومادران هزاربرگبهترین محیط نسبت به محیط کشتهای دیگر محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 احسان پور، ع.ا. و امینی، ف.، 1382. کشت سلول و بافت گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد. اصفهان، اصفهان، 181 صفحه.
سعیدی، ح. (جود، و.، کمپبل، ک.، کلوگ، ا.، استیونس، پ.)، 1382. سیستماتیک گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.
حسندخت، م.ر. و ابراهیمی، ر.، 1385. مبانی کشت‌بافت گیاهی. انتشارات مرز دانش، تهران، 328 صفحه.
 زرگری، ع.، 1372. گیاهان دارویی. جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 925 صفحه.
قهرمان، ا.، 1365. فلور رنگی. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاه‌شناسی.
Ballabh, B. and Chaurasia, P.O., 2007. Herbal products from high altitude plantsofLadakh Himalaya. Current Science, 92: 1664–1666.
Cristina, A., Figueiredo, S., Salomé, M. and Pais, S., 1991. Achillea millefolium (yarrow) cell suspension cultures: Establishment and growth conditions. Journal of Biotechnology Letters, 13: 63 – 68.
Echeverrigaray, S., Fracaro, F., Andrade, L.B., Biasio, S. and Atti-Serafini, L., 2000. In vitro shoot regeneration from leaf explants of Roman Chamomile. Journal of Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 60: 1-4.
Evenor, D. and Reuveni, M., 2004. Micropropagation of Achillea filipendulina. Journal of Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 79:91-93.
Giorgi, A., Bonani, M., Tateo, F. and Cocucci, M., 2005. Yarrow (Achilleamillefolium L.) Growth at Different Altitudes in Central Italian Alps: Biomass Yield, Oil content and Quality. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 11: 47–58.
Pieroni, A. and Quave, C.L., 2005. Traditional pharmacopoeias and medicines among Albanians and Italians in southern Italy: A comparison. Journal
     of Ethnopharmacology, 101: 258–270.
Saad, B., Azaizeh, H. and Said, O., 2005. Tradition and Perspectives of Arab Herbal Medicine: A Review, 1- 5.
Saxena, P., Murch, S., Krishnaraj, S. and slimmon, T., 2000. Micropropagation and production of phytopharmaceutical plants. PharmCast.com, internet for pharmaceutical and Biotec Communities.
Teixeira, R., Camparoto, M., Mantovani, M. and vicentini, V., 2003. Assessment of two medicinal plants, Psidium guajava L. and Achillea millefolium L., in in vitro and in vivo assays. Genetics and Molecular Biology, 26(4): 551- 555.
Vasinauskiene, M., Radusiene, J., Zitikaite, I. and Surviliene, E., 2006. Antibacterial activities of essential oils from aromatic and medicinal plants against growth of phytopathogenic bacteria. Agronomy research 4(special issue), 437-440.
Wawrosch, C., Kopp, B., and Kubelka, W., 1994. In vitro propagation of Achillea asplenifolia VENT. through multiple shoot regeneration. Journal of Plant Cell Report, 14: 161-164.
Wildi, E., Schaffner, W. and Berger, K., 1998. In vitro propagation of Petasites hybridus (Asteraceae) from leaf and petiole explants and from inflorescence buds. Journal of Plant Cell Report, 18: 336- 340.