دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 58، اسفند 1400 
شناسایی نشانگرهای آگاهی‌بخش SSR و EST-SSR مرتبط با مقاومت به زنگ قهوه‌ای در ژنوتیپ‌های گیاه مرتعی Aegilops tauschii Coss در مرحله گیاهچه‌ای و گیاه کامل

صفحه 163-182

حسین محمدی‌دهبالایی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ علی اشرف مهرابی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ حسن سلطانلو؛ سید طه دادرضائی


شناسایی ریز RNAها و ژن‌های هدف مرتبط در گیاه دارویی مرزه خوزستانی

سمیه شمس؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ حسین مومیوند