دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 56، اسفند 1399، صفحه 173-338 
2. مطالعه روابط فیلوژنتیکی گونه‌های مختلف مرزه (Satureja spp) بر اساس ناحیه هسته‌ای ITS و ژن کلروپلاستی matK

صفحه 173-190

فرید نورمند مؤید؛ محمدرضا بی‌همتا؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ محمد رضا نقوی


4. تأثیر واکشت بر تنوع سوماکلونال کالوس بنگدانه (Hyoscyamus niger) با استفاده از نشانگرهای ISSR

صفحه 203-211

سارا طهماسبی گوجگی؛ امیر موسوی؛ کمال الدین حق بین؛ خسرو پیری


8. برآورد پارامترهای ژنتیکی گونه سیاه‌تاغ با استفاده از روش REML و مدل تکرارپذیر

صفحه 252-267

آفاق تابنده ساروی؛ علی میرحسینی؛ کامبیز اسپهبدی؛ بابک عنایتی


10. اثر محلول‏ پاشی اسیدهیومیک بر افزایش قدرت تحمل استویا تحت رژیم‏های مختلف آبیاری

صفحه 281-297

فاطمه زارعی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ سارا خراسانی نژاد؛ مهدی ذاکری نیا