دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 50، مهر 1396، صفحه 178-371 
3. تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)

صفحه 201-211

سمیرا جعفری؛ محمدحسین دانشور؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ امین لطفی جلال آبادی


10. گزینش اکوتیپ‌های برتر اسپرس بر اساس صفات کمّی و کیفی

صفحه 302-313

حسن منیری فر؛ حسین باقری آقبلاغ؛ محمدباقر خورشیدی بنام


11. تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی

صفحه 314-323

توران فیضی کمره؛ رامین رحمانی؛ حسن سلطانلو؛ محمد متینی زاده


12. تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver)

صفحه 324-336

فهیمه قاسمی پیربلوطی؛ آفاق تابنده ساروی؛ اصغر مصلح آرانی


14. بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 348-357

یعقوب ایران منش؛ عباس قمری‌زارع؛ محمود طالبی؛ حسن جهانبازی گوجانی