بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد،

2 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 مربی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد

4 استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد

چکیده

تولید هیبریدهای گیاهی به‎منظور افزایش عملکرد در واحد سطح و در نهایت استفادة حداکثر از ظرفیت منابع موجود همواره مورد توجه کشورهای مختلف جهان می‌باشد. از آنجایی که تحمل گونه‌های مختلف در برابر شرایط اقلیمی یکسان نیست و میزان تحمل آنها در برابر شرایط اقلیمی به توانمندی ژنتیکی گیاهان و میزان تأثیر متقابل آنها با محیط بستگی دارد، در برخی از گونه‌های جنس صنوبر با انجام برنامه‌های اصلاحی می‌توان ظرفیت رویشی آن را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. بدین‌منظور در این مطالعه که در ایستگاه تحقیقات بلداجی از استان چهارمحال و بختیاری انجام شد، دورگ P. alba Î P. euphraticaو دورگ حاصل از تلاقی معکوس آن به‎همراه پایه‌هایی از گونه P. nigra و P. alba در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به‎منظور بررسی سازگاری، کشت شدند. در این تحقیق 75 پایه از هر کلن در سه تکرار و با مجموع 300 اصله نهال در فواصل 2Î2 متر، کشت شدند. آماربرداری از صفات کمی و کیفی پایه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار هیبرید P. alba Î P. euphratica از نظر رویش ارتفاعی، قطر برابرسینه و ارتفاع تنه وضعیت بهتری را نسبت به سایر تیمارها داشت. این هیبرید در برابر سرما بسیار مقاوم بود. در حالیکه دورگ P. euphratica × P. alba به سرما کاملا حساس و به‎شدت آسیب‌‌پذیر بود. در بین کلن‌های بومی گونه P. alba نیز شرایط رویشی نسبتا خوب و نزدیک به هیبرید p. alba Î p. euphratica داشت، درحالیکه گونه بومی P. nigra چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Asadi, F., 2008. Genetic researches of populus. National conferenece of Populus and its importance on agroforestry. Research Institute of Forests and Rangelands. (1): 228-241.
-Calagari, M., 2004. Investigation of ecological differences of Populus euphratica on natural sites of Iran. PhD Thesis of Forestry. Tarbiat Modares University, 143 pp.
-Christersson, L. 2005. Biomass production of intensively grown poplars in the southernmost part of Sweden.: Observation of characters , traits and grown potential. Biomass and Bioenergy. 497-508.
-Dowell, R.C., Gibbins, D., Rhoads, J.L., and Pallardy, S.G., 2009. Biomass production phsiology and soil carbon dynamics in short rotation-growth Populus deltoides and P. deltoides× P. nigra hybrids. Forest Ecology and Management, 257 (1): 134-142.
- Ghadiripour, P., Calagari, M., Salehe-Shoshtari, M. H., Esmaeilzadeh, O., 2017. Studying the growth and morphological characteristics of euphrate poplar and white poplar hybrids in experimental nursery of Khouzestan province. Journal of Forest and Wood Products, 69 (1): 73-85.
 -Hemati, A., and Modir Rahmati, A., 1999. Investigation of the best distance plating on diferent colones of Populus in Guilan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research. No: 2.
-Jafari Mofidabadi. A., Modir Rahmati, A., Tavassoli, A., Kazemi, S., Calagari, M., Asadi, F., 1998. Application of ovary and ovule culture in Populus alba L.×. P. euphratica Olive. hybridization, Pajhohesh and Sazandegi, 43: 38-41.
-Lamers, J., Khamzina, A. and Worbes, M., 2006. The analyses of physiological and morphological attributes of 10 tree species for early determination of their suitability to afforest degraded landscapes in the Aral Sea Basin of Uzbekistan. Forest Ecology and Management. 21:  249–259.
-Marron, N., Dillen, S.Y. and Ceulemans, R., 2007. Evaluation of leaf traits for indirect selection of high yielding poplar hybrids. Environmental and Experimental Botany. 61: 103–116.
-Michel, M.F., Villia, R.M., Point, J. and Teissier, E., 1989. Recent developments in INRA popolar improvement programme. In: Recent developments poplar selection and propagation techniqe. Proceeding meeting of the IUFRO worjing party. S2. 02. 10. Hann Munden, October 2-6 1989. France.
-Pryor, L.D. and Willing, R.R., 1983. Growing and breeding poplar in Australia. Canbera Publishing and Printing Co.
-Tabaei Aghdaei, S.R. and Jafari Mofidabadi. A., 2000. Introduction on Forest Trees Improvement. Research Institute of Forests and Rangelands. Tehran No: 252.
-Talebi, M., Modir Rahmati, A., Hemati, A., Jahanbazi Goujani, H., and Haghighian, F., 2008. Adaptability  of the Best Poplar clones in order to introduce for excute sections, Final Report of Research Institute of Forests and Rangelands.
-Tuskan, G.A., Wullschleger, S.D., Bradshaw, H.D. and Dalham, R.C., 2002. Sequencing the Populus genome: Applications to the energy-related missions of DOE. In: Plant, Animal and Microbe Genomes X Conf, San Diego,W128.
-Weisgerber, H. and Han, Y., 2001. Diversity and breeding potential of poplar species in China. The Forestry Chronicle 77: 227–237.
-Yu, Q. and Pulkkinen, P., 2003. Genotype-environment interaction and stability in growth of aspen hybryd clones. Forest Ecology and Management. 173 :  25–35.
- Ziaei, S. F., Gorji Bahri, Y., and Saghebtalebi, Kh., 1990. Distance expriment of 10 hybrid popolar clones in Khoshamian region (Mazandaran), Final Report of Research Institute of Forests and Rangelands. 42pp.