دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1383 
اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata

صفحه 317-326

پروین رامک؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد؛ مسعود رفیعی