دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 18، اسفند 1383 
4. مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis)

صفحه 365-375

عبدالرضا نصیرزاده؛ مجید خرم شکوه؛ حسین حیدری شریف‌آباد