اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ص.پ.116-13185، تهران، ایران.

3 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

به منظور مطالعه و ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی و صفات وابسته به عملکرد، ده ژنوتیپ از Festuca arundinacea آزمایشی در قالب کرتهای خرد شده با سه تیمار آبیاری (7، 14 و 21 روز) در سه تکرار در سال 82 -1381 در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اجراء شد. در چین تابستانه، عملکرد ماده خشک، عملکرد پروتئین خام، قندکل، قابلیت هضم، تعداد روزنه‌های روی برگ، وزن هزاردانه، طول خوشه و میزان آب نسبی هر ژنوتیپ تعیین گردید.
نتایج نشان داد که در صفات اندازه‌گیری شده بین تیمارهای آبیاری و همچنین ژنوتیپها اختلاف وجود دارد. علاوه بر این اثر متقابل ژنوتیپ × آبیاری برای صفات طول خوشه و تعداد روزنه‌های روی برگ نیز معنی‌دار بود. ژنوتیپ Barracco به ترتیب با 8/5، 9/0 و 75/0 تن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه خشک، پروتئین‌خام و قند کل را داشت. همچنین ژنوتیپ 627 با میانگین 57 درصد بیشترین درصد قابلیت هضم را داشت. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی تعداد روزنه در واحد سطح مورد مطالعه افزایش یافته، ولی در تعداد کل روزنه‌ها تغییری بوجود نیامد. همچنین میزان آب نسبی سلولها، وزن هزاردانه و طول خوشه در اثر تنش خشکی کاهش یافت. Barracco که ژنوتیپ خارجی بود نسبت به سایر ژنوتیپها در صفات مطالعه شده برتری داشت و توانسته بود خود را با شرایط محیطی جدید تطبیق دهد.

کلیدواژه‌ها


1- عبد میشانی، س. و شبستری، ح.، 1376. ارزیابی ارقام گندم برای مقاومت به خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 19، شماره‌های 1و2. ص 44-37.
2- عبد میشانی، س. و شاه نجات بوشهری، ع.ا.، 1374. اصلاح نباتات تکمیلی. جلد اول: اصلاح نباتات متداول. انتشارات دانشگاه تهران، شمارة 2239. ص320.
3- Ball, D., Schmidt, S., Lacefield, G., Hoveland, C., and Young, W.C. Tall Fescue/ Endophyte/Animal Relationships (Oregon Tall Fescue Commission, undated).
4- Buckner, R.C., and Bush, L.P. Tall Fescue. ASA monograph No. 20 (ASA, CSSA, SSA, Madison, WI, IL,1998)
5- Hanson, A.A., Barens, D.K: and Hill, R.R.1988. Festuca and festuca arundinacea improvement. American Society of Agronomy Publications. 1084pp.
6- Kastori. R., Dencic, S., Petrovic, M. and Kobiljski, B. 1995. Drought effect on stomatal density in wheat genotypes originating from different parts of the world. Zbornik radova Naucni Institute za ratarstvo I povertarstvo (Yugoslavia). 24: 53-61(Abs).
7- Reed KFM. 1996. Improving the adaptation of perennial ryegrass, tall fescue, phalaris and cocksfoot for Australia. New Zealand Journal of Agricultural Research 39: 457-464.
8- Smith, D., Kehr, W. R. and Tesar, M. V.1975. Establishment and management of Festuca arundinacea. American Society of Agronomy madison, Wisconsin, U.S.A. 432pp.
9- Sing, B.D.2000. Plant Breeding: Principles and methods. Kalyani Publishers. 896pp.
10- Swanson, A. F. 1956. Festuca ovina production in peru. Special Rep. No. 7, Ministry of Agr.Peru, PCFA.16p.
11- Tome, G. A. 1964. Forage plant physiology and soil-range relationships. Proc. 14 th Int, Grassland Cong. (U.S.A). 1:278p.
12- Volence, y. y., and Cherney, J. H. 1990. Yield components, morphology and forage quality in fore genotypes of Festuca arundinacea. Crop Sci. 30:1224-1234.