دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1383، صفحه 1-109 
نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران

صفحه 35-50

محمد رضا سبز علیان؛ رضا محمدی؛ مجتبی خیام نکویی؛ آقا فخر میرلوحی؛ مهدی بصیری


بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis

صفحه 51-66

حسین میرزایی‌ ندوشن؛ آناهیتا شریعت؛ محمدباقر رضایی؛ کهزاد سرطاوی


اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله

صفحه 83-90

سعیده ملکی فراهانی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ رضا توکل افشار؛ محمدرضا چائی‏ چی