مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill)از مناطق مرکزی ایران شامل استانهای اصفهان، تهران، قم، سمنان، مرکزی و یزد جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. صفات مختلفی شامل عملکرد در یک دوره گلدهی، تعداد گل در هکتار، عملکرد گل در بوته، وزن تک گل، تعداد گل در بوته و درصد ماده خشک در سالهای 1380 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی داده ها با استفاده از تجزیه واریانس، گروه بندی میانگینها و تجزیه همبستگی انجام گرفت. اختلاف معنی داری میان ژنوتیپها از نظر عملکرد گل، تعداد گل در هکتار،عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، درصد ماده خشک گل و(P<0/01)وزن تک گل(P<0/05) مشاهده گردید. مقایسه میانگینها نیز ژنوتیپهای تحت بررسی را بر اساس صفات مورد بررسی در گروههای مختلف قرار داد. بر اساس میانگین چهار سال، بیشترین میزان عملکرد و تعداد گل در هکتار در نمونه شماره دو یزد و کمترین آنها در در نمونه شماره دو سمنان مشاهده گردید. بیشترین وزن تک گل در نمونه اراک و کمترین آن در نمونه شماره هفت اصفهان مشاهده شد. از نظر درصد ماده خشک گل نیز بیشترین مقدار مربوط به نمونه شمارة دو یزد بود، در صورتی که کمترین میزان از نمونه جمع آوری شده از استان تهران بدست آمد.همچنین همبستگی مثبت (r=0/96)و معنی داری (P<0/01)بین عملکرد و تعداد گل در هکتار مشاهده شد. نتایج حاصل از ارزیابیهای فوق نشان دهنده وجود تنوع در عملکردو اجزاء آن در گل محمدی مناطق مرکزی کشور بودند. همچنین علاوه بر امکان گروه بندی براساس منشا جغرافیایی، میزان عملکرد و تعداد گل که در این مطالعه همبستگی معنی داری باهم نشان دادند را می توان به عنوان معیارهای ارزیابی و گزینش ژنوتیپهای گل محمدی در مناطق مرکزی کشور مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


-1 طبایی عقدایی، س.ر.، سلیمانی، ا.، جعفری ، ع.ا. و رضایی، م.ب.، 1383 . ارزیابی
( Rosa damascena Mill.) عملکرد وصفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی
غرب کشور با بکارگیری روشهای آماری چند متغیره. فصلنا مه پژوهشی تحقیقات
.203-220 :(2) ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 12
2- Baydar, N.G., Baydar, H. and Debenar, T., 2004. Analysis of genetic
relationships among Rosa damascena plants grown in Turkey by using
AFLP and microsatellite markers. Journal of Biotechnology, 111: 263-
267.
3- Chevallier, A. 1996. The encyclopedia of medicinal plants. Dorling
Kindersely, London, pp 336.
4- Dwyer, L.M., Ma, B.L, Evenson, L. and Hamilton, R.I., 1994. Maize
physiological traits related to grain yield and harvest moisture in mid-to
short season environments. Crop Science, 34: 985-992.
5- Gault , M . and Synge, P.M., 1971 . The dictionary of roses in colour ,
Rainbird Reference books , London , PP 191.
6- Gudin, S., 2000. Rose: genetics and breeding. Plant Breed. Rev., 17: 159-
189.
7- Pal, B.P. 1991. The rose in India. Indian Council of Agricultural
Research, Delhi, pp 389.
8- Poneleit, C.G. and Egli, D.B., 1997. Kernel growth rate and duration in
maize as affected by plant density and genotype. Crop Sci., 19: 385-388.
9- Weiss, E.A., 1997. Essential Oil Roses. CAB International. Wallingford,
600p.
10- William, M.R., Below, F.E., Lambert, K.J., Howey, A.E. and Mies,
D.W., 1987a. Plant traits related to productivity of maize. I. Genetic
variability, environmental variation, and correlation with grain yield and
stalk lodging. Crop Sci., 27: 1116-1121.