تکثیر درون شیشه‌ای سرخدار (Taxus baccata) از طریق کشت جنین‌های جنسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی 116 – 13185

چکیده

توده‌‌‌‌‌‌های سرخدار ایران انبوه‌ترین و قدیمی‌ترین جنگلهای سرخدار جهان بشمار می‌آیند. تحقیق حاضر جهت کاهش خفتگی و سرعت بخشیدن به سبز شدن بذرهای سرخدار صورت گرفته است.بذرها از پایه‌های برگزیده در رویشگاههای طبیعی گیاه، واقع در جنگلهای آستارا در فصل پاییز جمع‌آوری شده و تحت تیمارهای مختلف با اسید کلریدریک غلیظ و شستشوی مداوم با آب قرار گرفتند. بذرها پس از آنکه به مدت 15 روز در جریان آب مداوم قرار گرفتند، با استفاده از محلولهای هیپوکلریت سدیم 3% به مدت 15 دقیقه و کلرور مرکوریک 1/0 درصد به مدت 2 دقیقه سترون شدند، جهت کشت پوسته بذرها با اسکالپل شکافته شده و جنین‌های داخل آنها به محیط کشت MS تغییر یافته انتقال یافتند. 65% جنین‌ها پس از 6 هفته جوانه زدند و دانه رستها تشکیل شدند. دانه رستها طی مراحل مختلف سازگاری به خاک گلدان منتقل گشتند.

کلیدواژه‌ها


1- لسانی، م.ر.، 1378. سرخدار. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران، 181 صفحه.
 
2- Aderkas, P von., Klimaszewska, K. and Bonga, J.M., 1990. Diploid and haploid embryogensis in Larix leptolepis, L. decidua and their reciprocal hybrids. Can J Forestry Res, 20: 9 – 14.
3- Chee.P.P., 1994. In vitro culture of zygotic embryos of Taxus species. Hort Science, 29: 695 –697.
4- Chee.P.P., 1995. Organogensis in Taxus brevifolia tissue cultures. Plant Cell Reports, 16: 560 – 565.
5- Chee.P.P., 1996. Plant regeneration from somatic embryos of Taxus brevifolia. Plant cell Reports, 16-184 – 187.
6- Flores, H.E. and Sgrignoli, P.J., 1991 In vitro culture and precocious germination of Taxus embryos. In vitro Cellular DevelopmentalBiol, 27: 139 – 142.
7- Gamborg, O.L., Miller, R.A. and Ojima, K., 1968. Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells. Exp Cell Res, 50: 148 – 151.
8- LePage- Degivery, M.T., 1973. Etude en culture in vitro de la dormance embryonnaire chez Taxus baccata L. BIOL. Plant,15: 264 – 269.
9- Majada, J.P., Sierra, M.I. and Sanchez.- Tames, R., 2000. One step more towards taxane production through enhanced Taxus propagation. Plant Cell Reports, 19: 825 – 830.
10- Murashige, T. and Skoog, F., 1962. A revised Medium for rapid growth and bio- assays with tobacco tissue culture. Physiologia Plantarum, 15: 473 –597.
11- Qrunfleh, M.M., 1991. Studies on the hawthorn (Crataegus azarolus) changes abscisic acid content during cold stratification in relation to seed germination. Journal of Horticultural Science, 66: 23 – 226.
12- Zhiri, M., Jaziri, A., Hames, J., Vanhaelen, M. and Shimomura, K., 1994. Factors affecting the in vitro rapid germination of Taxus embryos and the evaluation of Taxol content in the plantlets. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 39: 261 - 263.